L 86, der omhandler afdragsordninger ved påbud om forbedret spildevandsrensning samt drift og vedligeholdelse af anlæg til spildevandshåndtering, blev vedtaget af Folketinget den 22. januar. Loven træder i kraft den 1. februar og skal udmøntes i en bekendtgørelse.

Naturstyrelsen oplyser til DANVA, at den udmøntede bekendtgørelse forventes at træde i kraft 3. februar 2015. Naturstyrelsen vil fremsende en version, så snart det er muligt, og den vil DANVA straks videre-formidle.

Afdragsordninger:

Hensigten er, at ejendomsejere, der ikke selv kan finansiere opfyldelse af påbud om forbedret spildevands-håndtering, skal have hjælp i form af tilbud om etablering og en tilhørende afdragsordning fra områdets spildevandsselskab. Det skal bemærkes, at det er kommunalbestyrelsen og ikke hverken selskabets direktion eller bestyrelse, der afgør om en ejendom skal have støtte fra selskabet.

Ordningen er jf. lovbemærkningerne møntet på ejendomsejere med en samlet hustandsindkomst på 300.000 kr. (med tillæg af 39.300 kr. for op til 4 hjemmeboende børn under 18 år). De nærmere krav til og dermed det detaljerede indhold af afdragsordningerne skal fastsættes af ministeren i en bekendtgørelse. En del heraf vil dog jf. lovbemærkningerne være, at ordingen skal løbe over 20 år og med et samlet renteniveau på ca. 5.9 % pro anno.

Abonnementsordning:

Spildevandselskaberne vil kunne tilbyde ejendomsejere at stå for driften og vedligeholdelsen af ejerens spildevandsanlæg, mod at ejendomsejeren løbende betaler udgifterne hertil.

DANVAs holdning

DANVA mener, der burde oprettes en statslig fond til at finansiere afdragsordningerne, der ifølge Naturstyrelsens beregninger kan løbe op i 400 mio. kr. DANVA mener, at det ikke er vandselskabernes opgave af drive socialpolitik. Læs mere i DANVAs høringssvar af 5. januar på udkast til bekendtgørelsen.

Læs mere

Lovforslaget kan findes på Folketinget hjemmeside her: http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/L86/index.htm

DANVA har lavet en sammenskrivning af, hvordan de enkelte relevante lovbestemmelser kommer til at se ud, når L 86 indskrives. Sammenskrivningen kan læses her...

Yderligere information

Kontakt Hannah Scheel Andersen på telefon 8793 3562 eller e-mail hsa@danva.dk