Et nyt lovforslag kan medføre, at kortlægningen af grundvandet stopper om nogle år. Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, advarer om, at de 2,7 mia. kr., der indtil videre er investeret i opgaven, derved går til spilde og at det bliver vanskeligere at forudse eventuelle forureninger af drikkevand i fremtiden.

Med udgangen af 2015 er første fase af grundvandskortlægningen i Danmark afsluttet. Et nyt lovforslag lægger nu op til, at den helt sløjfes fra 2020, selvom man indtil videre kun har fået kortlagt 40 procent af det samlede areal. DANVA mener derfor, at arbejdet skal fortsætte, så man, når selve kortlægningen er færdig, kan videreføre opgaven med at opdatere og vedligeholde data.

Hvis vi skal kunne sikre danskerne bedst muligt mod forurenet drikkevand også i fremtiden, så er det afgørende, at kortlægningen af grundvandet fortsætter. Danskerne betaler 67 øre per kubikmeter vand til opgaven. De penge er godt givet ud. Man bør desuden udvide ordningen, så man for pengene også skal kunne betale landmænd kompensation for ikke at sprøjte på den del af deres marker, der ligger i grundvandsfølsomme områder og dermed få den nødvendige beskyttelse,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

DANVA mener, intentionerne i lovforslaget modarbejder opgaven med at sikre sig mod forureningstrusler mod grundvandet.

Trusselsbilledet ændrer sig over tid, hvorfor man ikke kan konkludere, at nu har man kortlagt, og så er arbejdet færdigt,” siger Carl-Emil Larsen.

Det her er en opgave, der som sådan ikke kan afsluttes. Der er på længere sigt behov for kortlægning af nye områder og revision af eksisterende viden. Derfor er det vigtigt løbende at have overblik over forholdene,” siger Carl-Emil Larsen.

DANVA understreger desuden i sit høringssvar til lovforslag om den fremtidige kortlægning, at opgaven bør placeres i regionerne og ikke hos Naturstyrelsen, som det ellers bliver foreslået.

Regionerne har i dag den faglige ekspertise og har desuden overvågningen i forhold til jordforurening, så det vil være helt naturligt, at det er her opgaven bliver varetaget,” siger Carl-Emil Larsen.

Vi anbefaler, at man genovervejer placeringen af opgaven. Hvis man alligevel fastholder staten som udfører, så er det bydende nødvendigt, at der nedsættes en national styregruppe for at sikre såvel prioriteringen af indsatsen som inddragelsen af jordforureningsområdet som en del af vidensgrundlaget.”

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 2033 8515, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk 

Fakta

Grundvandskortlægning skal vise, hvilken kvalitet og udbredelse grundvandet har samt beskrive sårbarheden af det. Kortlægningen finder sted i de områder, der er udpeget som værende "Områder med Særlige Drikkevandsinteresser" og gennemføres for at sikre Danmarks fremtidige drikkevandsforsyning.

Læs mere om baggrunden for grundvandskortlægning på Naturstyrelsens hjemmeside.