Energistyrelsen har sendt en række bekendtgørelser i forlængelse af lovforslaget om ændring af vandsektorloven mv. i høring. Det er lovforslaget og bekendtgørelserne, som tilsammen skal udmønte det politiske forlig om ændret regulering af vandsektoren.

Der er tale om følgende bekendtgørelser:

 • Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber m.v.
 • Bekendtgørelse om tilknyttet virksomhed.
 • Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål inkl. vejledning.
 • Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om program for vandselskabernes interne overvågning.
 • Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabernes medfinansiering af kommunal og private projekter vedrørende tag- og overfladevand.
 • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pålæg af bidrag efter vandforsyningslovens § 53 stk. 3.
 • Bekendtgørelse om Forsyningssekretariatets virksomhed (udmøntning af vandsektorlovsforliget)
 • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
 • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning
 • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning.

Sammen med bekendtgørelserne er sendt to bilag, som omhandler erhvervsøkonomiske konsekvenser af de økonomiske rammer for vandselskaberne.

Høringsfristen for alle ovenstående bekendtgørelser er den 21. december 2015 kl. 12.00.

Forsyningssekretariatets virksomhed

Udover ovennævnte bekendtgørelser er endnu en bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelsen om Forsyningssekretariatets virksomhed i høring. Denne bekendtgørelse har til formål at udskyde opkrævningen til Forsyningssekretariatet fra 4. kvartal 2015 til foråret 2016, således at det kan ske i henhold til lovforslaget. Høringsfristen for denne bekendtgørelse er den 27. november 2015.

Indsatsplaner

Endelig forventes en ændring af bekendtgørelsen om indsatsplaner sendt i en efterfølgende høring, da der foreslås ændringer ud over det, som følger af lovforslaget.

DANVA udarbejder høringssvar

DANVA vil selvfølgelig inddrage den nedsatte task force prisloft og den nedsatte task force for teknologiudvikling og tilknyttede aktiviteter i kommenteringen af de udsendte bekendtgørelser. 

Alle DANVA medlemmer er derudover velkomne til at komme med indspil til DANVAs høringsvar. Dette kan gøres ved at sende en mail til Hannah Scheel Andersen på hsa@danva.dk. Deadline for sådanne indspil er onsdag den 2. december 2015.

Kommentarer til udskydelsen af opkrævningen til Forsyningssekretariatet skal dog være modaget senest den 24. november.

Høringsmaterialet

Herunder kan du downloade filerne.

 • Høringsbrev vedr. bekendtgørelser til ny vandsektorlov.
 • Samlet fil med forslag til alle 10 bekendtgørelser i relation til vandsektorloven.
 • Vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser i bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber: Læs bilag 1 og læs bilag 2.
 • Høringsbrev om Forsyningssekretariatets virksomhed kan læses her…
 • Udkast til bekendtgørelse om Forsyningssekretariatets virksomhed kan læses her…

Yderligere information

Kontakt Hannah Scheel Andersen på telefon 8793 3562 eller e-mail hsa@danva.dk