Den 29. juni 2015 er Østre Landsret kommet med sin dom i den sag om betaling for målerdata, som har verseret mellem Bornholms Spildevand A/S og et mindre privat vandværk. 

Østre Landsret har truffet afgørelse om 2 punkter:

  1. Om det private vandværk kan kræve vederlag for oplysninger om vandforbruget på ejendomme, der ligger udenfor de kloakerede områder.
  2. Betalingen for oplysninger om vandforbruget på ejendomme indenfor de kloakerede områder.

Vederlag for oplysninger udenfor kloakerede områder:

Østre Landsret har fundet, at vandforsyningen/vandværket ikke kan kræve vederlag for videregivelse af oplysninger om vandforbruget på de ejendomme, der ligger udenfor de kloakerede områder.  Dette er begrundet med, at der er tale om en pligtmæssig afgivelse af oplysninger til brug for det offentliges opkrævning af afgift. At opgaven er overdraget til et af kommunen ejet aktieselskab gjorde ingen forskel.

Vederlag for oplysninger indenfor de kloakerede områder.

Bornholms Spildevand A/S og DANVA har ikke stillet spørgsmålstegn ved, om der skal betales et vederlag for oplysningerne indenfor kloakopland, men har ført sag på størrelsen af det opkrævede vederlag, idet dette indeholdt omkostninger til vandmålerne.

Østre Landsret har tiltrådt byrettens afgørelse om, at vederlaget som udgangspunkt skal fastsættes som de meromkostninger, der er forbundet med videregivelse af målerdata, samt at udgifterne til vandmålerene ikke kan henregnes til meromkostningerne.  Dette er begrundet med, at vandmålerene tilhører vand-værket og er opsat til opfyldelse af en pligt, som påhviler vandværket, og at forbrugerne (vandværkets) er opkrævet for opsætning af vandmålerne.

I sagen blev der herefter fastsat en betaling for udlevering af målerdata baseret på den årlige udgift til kontrol og aflæsning af målerne. 

Læs dommen her.

Fælles vejledning fra DANVA og FVD

Arbejdet med en fælles vejledning fra FVD og DANVA om betaling for målerdata har afventet Østre Landsrets dom. DANVA vil i den nærmeste fremtid genoptage dialogen med FVD med henblik på, at der kan udsendes en fælles vejledning for, hvordan meromkostninger forbundet med udlevering af målerdata kan opgøres.

Yderligere information

Kontakt Hannah Scheel Andersen på telefon 8793 3562, e-mail hsa@danva.dk eller Dorte Skræm på telefon 8793 3571, e-mail ds@danva.dk