Som bekendt er vandplanerne for anden vandplan-periode sendt i 6 måneders høring til den 21. juni. DANVA vil afgive et overordnet høringssvar, men der er også behov for, at forsyningerne udarbejder et høringssvar baseret på den lokale udmøntning af vandplanerne.

DANVA vil derfor gerne indbyde til et temamøde i Vandhuset den 17. marts kl. 10.00, hvor der dels vil blive orienteret om planernes indhold og virkemidler dels vil være mulighed for at drøfte mulighederne for at påvirke indsatsen lokalt. Målene for de enkelte vandplaner kan ikke diskuteres, men virkemidlerne og den konkrete indsats bør forsyningerne forholde sig til. I første omgang skal det undersøges, om der er fejl i plangrundlaget, men det bør også vurderes, om der er valgt cost-effektive virkemidler. Herunder om anden planlægning, som f.eks. klimatilpasningstiltag ændrer på grundlaget for de økonomiske forudsætninger.

I forhold til første vandplan-periode er selve vandplanerne ikke længere bindende i forhold til indsatsen. I stedet udsendes to bekendtgørelser. En bekendtgørelse, hvor vandforekomsterne og deres miljømål er beskrevet og en anden bekendtgørelse, hvor den foreslåede indsats i de enkelte vandforekomster er beskrevet. DANVA vil i sit høringssvar forholde sig til de overordnede og principielle forhold i høringen, mens det bliver op til forsyningerne at forholde sig til den konkrete lokale indsats.

Det skal bemærkes, at det er uklart, hvordan indsatsen på spildevandsområdet gennemføres, idet indsatsen skal gennemføres via de ikke bindende spildevandsplaner. Afklaringen af denne problemstilling afventer forhandlingerne om vandsektorloven.

Vi forventer, at vandrådene vil få en rolle i implementeringen af vandplanerne og vi opfordrer vandplan-myndighederne til at bruge vandrådene til jævnligt at debattere alle vandplanrelaterede emner.

Endelig program til temamødet vil blive udsendt ultimo februar.

Yderligere information

Kontakt Claus Vangsgård på telefon 8793 3507 eller e-mail cv@danva.dk