DANVA skal have ny strategi. Hvad er det, vi kan i dag? Hvilke visioner vil vi spejde mod i horisonten, og hvordan skal vi få vores målsætninger indfriet? Det er de spørgsmål, som bestyrelsen med hjælp fra medlemmerne skal afklare i processen, der skal udstikke rammerne for den kommende strategiperiode 2016-2020. Det færdige resultat præsenteres på DANVAs Årsmøde 2016.

DANVAs bestyrelse har nu sat fart på processen, der blev endelig vedtaget på bestyrelsesmødet 17. marts og præsenteret første gang for medlemmerne på regionalmøderne 21.-23. april.

Bestyrelsen, der forankrer arbejdet i et strategiudvalg bestående af Ango Winther, Peder Hvejsel, Ole Glahn, Carsten Nystrup og Ole Øgelund, har lagt sig fast på, at strategien denne gang skal udvikles med videst mulig involvering.

"Det er vigtigt for bestyrelsen, at medlemmerne er med til at sætte ord på de mål og visioner, som DANVA skal arbejde mod i den kommende periode. Strategien er de rammer, som foreningen skal interessevaretage medlemmerne efter og skaffe dem indflydelse," siger DANVAs næstformand, Ango Winther, der som nævnt også deltager i arbejdet i strategiudvalget.

"Medlemmerne arbejder med vandudfordringer i dagligdagen. Den basis er en af forudsætningerne for at arbejde med DANVAs fremtid."

Første input blev indsamlet gennem en spørgeskemaundersøgelse, der blev sat i søen på DANVAs Årsmøde 2015 i Odense, ligesom flere medlemmer har medvirket i interviews til brug for en kernefortælling, som opridser fem overordnede dilemmaer med udviklingspotentialer. Atter andre igen er blevet udspurgt om bestemte emner til brug for en interessentundersøgelse, ligesom de 42 medlemmer i Rådgivende Udvalg er inviteret til StrategiCamp i Vandhuset 3. september.

DANVA er nået i mål med sin igangværende strategi 2012-2016. Visionen gik blandt andet ud på, at DANVA skulle være det naturlige samlingspunkt og talerør for de danske vandselskaber. Det punkt er foreningen allerede kommet forbi.

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, mener, at strategien denne gang skal have en endnu mere ambitiøs sigtelinje.

Den seneste strategi fra 2012 bar præg af at være vedtaget på et tidspunkt, hvor vandsektorloven og de nye rammebetingelser var helt friske. Siden har vandselskaberne og virkeligheden omkring dem udviklet sig med eksplosiv fart, så vi nu nærmest er i mål med den nuværende strategi, inden perioden er udløbet, siger Carl-Emil Larsen.

Det er helt nødvendigt i strategiarbejder, at vi sætter barren så højt, at vi virkelig får aktiveret drømmene om at skabe udvikling. DANVA varetager medlemmernes interesser. Det kræver indflydelse, og den får vandselskaberne blandt andet på baggrund af de visioner, som nedskrives i strategien.

Strategiprocessen skal indeholde tre grundelementer: Det som DANVA kan gøre for sine medlemmer i dag, det foreningen vil gøre i fremtiden og så det der skal til, for at visionerne realiseres. Strategiudvalget afholdt sammen med DANVAs ledelse og konsulenthuset Bindslev, der faciliterer processen, Strategi Kick Off 24. juni. Her blev scenen sat for, hvordan processen i detaljer skal forløbe, ligesom deltagerne blev præsenteret for de foreløbige tilbagemeldinger fra medlemmerne. En af de helt klare tilkendegivelser er, at DANVA er lykkedes med at flytte sig fra at være en udelukkende faglig forening til at blive en politisk brancheorganisation.

Næste skridt i strategiprocessen er 3. september. Her samles DANVAs bestyrelse, medlemmer af Rådgivende Udvalg og DANVAs sekretariat til StrategiCamp i Vandhuset for at finde konkrete handlinger til, hvordan DANVA kommer ind i fremtiden. Til det arbejde bruges de allerede indsamlede data fra medlemmerne som et bagtæppe for, hvad der skal præge DANVAs udvikling de kommende år.