Det er klart, at når et vandselskab bliver mere effektivt, så sænker vandselskabet også prisen for dets ydelser, øger kvaliteten af dem eller hæver serviceniveauet. Men det er dog ikke ensbetydende med, at det billigste selskab dermed er det mest effektive. DANVA har i forbindelse med sin benchmarking af branchen dokumenteret, at der i de fleste tilfælde ikke findes en sammenhæng mellem effektivitet og pris. De steder, hvor der dog rent faktisk er en lille sammenhæng, har DANVA dokumenteret, at denne sammenhæng er uden betydning for prisen.

Analyse

I øjeblikket er det bedste redskab til at vurdere, hvor effektivt et vandselskab er, DANVAs netvolumenbaserede benchmarkingmodel, hvor vandselskabernes faktiske driftsomkostninger benchmarkes op imod de enkelte vandselskabers netvolumen (læs mere om netvolumen i faktaboksen). DANVAs benchmarkingmodel beregner vandselskabernes driftsøkonomiske effektiviseringspotentiale; jo mere effektivt et selskab er, des lavere er selskabets effektiviseringspotentiale. Da mange vandselskaber har en prisstruktur, hvor du betaler et fast årligt bidrag plus en pris pr. liter vand, du tapper fra hanen, udtrykkes et selskabs pris som udgiften for en gennemsnitlig husstand, der forbruger ca. 84 m3 vand om året. På den måde er det muligt at sammenligne prisen på levering af rent drikkevand og håndtering af spildevand på tværs af vandselskaber med forskellige prisstrukturer.

DANVA har dokumenteret den manglende sammenhæng mellem effektivitet og pris ved at sammenligne de enkelte vandselskabers effektiviseringspotentiale med deres pris. Umiddelbart kunne man foranlediges til at tro, at der er en sammenhæng mellem de to. Nemlig at et højt effektiviseringspotentiale (og dermed en lav effektivitet) ville betyde en højere pris. Sådan er det ikke.

DANVAs analyse viser derimod, at der ikke er nogen sammenhæng mellem effektivitet og pris. De analyser, DANVA har foretaget, viser da også, at vandselskabernes driftsøkonomiske effektivitet kun forklarer mellem 2 % og 8 % af variationen i prisen mellem selskaberne. Foretager man den samme analyse med udgangspunkt i et driftsøkonomisk effektiviseringspotentiale beregnet på baggrund af selskabernes prislofter eller med udgangspunkt i et totaløkonomisk effektiviseringspotentiale, der også forholder sig til selskabernes investeringsniveau, er resultaterne de samme.

Konklusion

Der er ingen sammenhæng mellem pris og effektivitet. Hverken det driftsøkonomiske effektiviseringspotentiale, om det beregnes på baggrund af faktiske driftsomkostninger eller prislofter, eller det totaløkonomiske effektiviseringspotentiale forklarer forskellen i de priser, som forskellige drikke- og spildevandsselskaber tager for at levere rent drikkevand og håndtere spildevandet. Årsagen til denne konklusion er ikke, at effektivitet ikke påvirker prisen, blot at der er andre faktorer, der har en langt større betydning for den. Derfor kan man ikke bruge et vandselskabs pris til at sige noget om dets effektivitet i forhold til andre selskaber.

Det er DANVAs vurdering, at dét, der er afgørende for forskellen på prisen selskaberne imellem, er:

  1. Rammevilkår som eksempelvis befolkningstæthed i forsyningsområdet, antal sommerhuse i forsyningsområdet, historiske beslutninger vedr. tekniske og planmæssige løsninger
  2. Investeringsniveau
  3. Andelen af investeringerne, der lånefinansieres