De danske vandselskaber håndterer dagligt de fleste aspekter af vandkredsløbet – fra indvinding af grundvand til distribution af rent drikkevand til forbrugerne samt transport og rensning af spildevandet inden udledning til å, sø eller havet samt håndtering af regnvand.

Klik på billede for forstørrelse

 

Vandselskaberne investerer i disse år stort i klimatilpasning. Løsninger som f.eks. spildevandsbassiner, der i tilfælde af kraftig regn kan tilbageholde spildevandet, indtil der igen er plads på renseanlæggene. Et andet eksempel er regnvandsbassiner, der bremser udledning af store regnmængder, så partikler m.m. bundfældes inden udledning til åer og søer. Regnvandet kan ligeledes opsamles lokalt og nedsives igennem faskiner.

I tal ser branchen sådan ud, når man ser på selskaber underlagt vandsektorloven (vandmængde>200.000 m3 - data fra 2014).