Det rene drikkevand skal have førsteprioritet, selvom landbruget får lov til at gøde mere, mener vandsektorens brancheorganisation, DANVA. En øget mængde kvælstof på markerne kan på sårbare arealer være en alvorlig trussel mod drikkevandet, der fremover har brug for ekstra beskyttelse.

Regeringens landbrugspakke kan få en række betydninger for natur og vandmiljø. DANVA koncentrerer sig i sit arbejde om de områder, hvor aftalen kan have konsekvenser for vandselskaber og deres kunder. Som en konsekvens af Regeringens landbrugspakke har DANVA fået udarbejdet en analyse, der viser, at tilladelsen til at sprede mere kvælstof på markerne vil kunne blive et problem for grundvandet på sårbare jorde.

Analysen viser, at en større mængde nitrat vil blive udvasket fra rodzonenettet og kunne havne i grundvandet. Der kan alt andet lige være en idé i at gøde mere på robuste jorde eller der, hvor der ikke er grundvandsinteresser. Men aftalen betyder til gengæld, at det er nødvendigt, der opstilles skrappere restriktioner i følsomme områder, så nitrat fra den større mængde kvælstof ikke forurener drikkevandet. De ekstra investeringer i grundvandsbeskyttelse, som den indsats vil medføre, kan få negativ betydning for vandselskabers økonomi og give virksomheder og familier en højere vandregning,” siger formand i DANVA, Lars Therkildsen.

Allerede i dag er der mange steder i Danmark, hvor man ikke kan bruge grundvandet som drikkevand, fordi det indeholder for store mængder nitrat.

”Hidtil har vandselskaberne kunnet styre udenom disse steder eller eventuelt bore dybere for at finde nye ikkeforurenede grundvandsressourcer. Det er blevet langt sværere at finde nye kildepladser. Derfor tvinges vandselskaber til at investere mere i at beskytte eksisterende drikkevandsboringer,” siger Lars Therkildsen.

DANVAs analyse af konsekvenserne af den ekstra kvælstofudledning konkluderer også, at værdien af landbrugsjord vil stige markant som følge af landbrugspakken. Det skyldes, at der er en forventning om, at lempelsen af miljøkravene vil medføre større udbytter, hvorved økonomisk trængte landmænd vil kunne optage nye, højere lån i deres ejendom.

Men det betyder samtidig, at vandselskaberne kan komme til at betale mere for at beskytte danskernes drikkevand mod forurening fra kvælstof og pesticider. Det er almindeligt, at vandselskaber for at beskytte drikkevandsboringer køber landbrugsjord eller betaler for aftaler med landmanden. Bliver det i fremtiden dyrere at indgå aftaler eller erhverve jord, så vil der kun være vandselskabets kunder - virksomheder og familier - til at betale de ekstra omkostninger over vandtaksten,” siger Lars Therkildsen.

DANVA vil i den fremadrettede proces arbejde intenst for, at tilladelsen til udledning af mere kvælstof på markerne kompenseres med effektive, konkrete indsatser i drikkevandsområder, så skadevirkningen for drikkevandet bliver så lille som mulig.

Yderligere oplysninger:

Konsulent i DANVA, Claus Vangsgård, tlf. 51 68 10 70  e-mail: cv@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 20 14 35 42, e-mail: kbj@danva.dk