Principperne for den nye regulering:

 1. Mere effektivitet i vandsektoren.
 2. Understøtte og videreudvikle et højt niveau for miljø, service og forsyningssikkerhed.
 3. Mindre bureaukrati i organisering og tilsyn.
 4. Bedre rammer for teknologiudvikling i vandsektoren.

Aftaletekst punkt for punkt:

Indhentning af effektiviseringsgevinster:

 • Der skal indhentes minimum 1,3 mia. kr. frem mod 2020. Formentlig vil oplægget føre til væsentligt større effektiviseringer.
 • Det fremgår af forligsteksten, at selskaber under 800.000 m3 skal friholdes for benchmarking. Deres effektiviseringspotentiale skal indhentes via et generelt effektiviseringskrav.

Fremtidig benchmarking:

 • En totaløkonomisk benchmarking og udvikling af prisloftsreguleringen med effektiviseringskrav, der omfatter både drift og anlægsomkostninger. Den umiddelbare vurdering er, at effekten vil betyde en øget administrativ byrde for vandselskaberne. Desuden er der risiko for, at en udvidelse af regulering og styring medfører, at en større del af beslutningskraften flyttes fra ejerne til centraladministrationen.

Øget fleksibilitet:

 • Der indføres 2-årige prislofter for alle fra 2017/18 og 4-årige prislofter fra 2018/19 for de bedste.
 • Der foretages en ny luftkorrektion.
 • Den årlige kontrol med prisloftet forsimples.
 • Ekstraordinære effektiviseringsgevinster kan indgå som egenkapital.
 • Intern overvågning afskaffes.
 • Det er usikkert, om der kommer en reel forsimpling, da der fortsat vil være årlig benchmarking, som er skiftende med det ene år på drikkevand og det næste år på spildevand.

Kommunernes rolle som myndighed:

 • Klare regler skal sikre, at vandselskaberne bedre skal kunne varetage driften af deres opgaver og kommunerne skal kunne varetage rollen som myndighed.

Høje krav til miljø, sundhed og forsyningssikkerhed:

 • Der introduceres performancebaseret benchmarking. For at undgå mere administration bør branchens egen model med de nødvendige tilpasninger anvendes

Forbrugernes klagemuligheder:

 • Der lægges op til indførelse af et vandklagenævn til behandling af tvister omkring leveringsvilkår.

Forsyningssekretariatet – rolle og finansiering:

 • Der indføres differentierede gebyrer, så selskaber skal betale afhængig af størrelse. Da mange forbrugerejede vandværker falder ud, må det forventes, at betalingen vil stige for de offentligt ejede vandselskaber.

Kollolidering:

 • Aftalen indeholder en generel beskrivelse af, at der skal være en tilskyndelse til konsolidering. I tilfælde af, at der ikke sker salg af ejerandele af kommunalt ejede selskaber, vil det ikke medføre modregnet bloktilskud.
 • I tilfælde af fusioner skal det være muligt at oprette differentieret takst også på tværs af kommunegrænser.

Teknologiudvikling:

 • Det fremgår af aftalen, at ”Forskning og udvikling fortsat skal fremmes, og der skal skabes gode rammer herfor i den danske vandsektor.”
 • F&U er ikke en del af hovedvirksomheden. Dvs., at omkostninger/ indtægter i den forbindelse er tilknyttede aktiviteter, der er begrænset af beløbsstørrelse.

Grænsen for hvor mange vandselskaber, der er omfattet af vandsektorloven:

 • Selskaber under 800.000 m3 har fået en enklere økonomisk regulering.

Beskatning:

 • Spørgsmålet om løsning af beskatning af vandselskaber er blevet henvist til en undersøgelse.