Kunderne skal kende til deres klageadgang. Derfor skal der ske tilpasninger i vand- og spildevands-forsyningernes leveringsvilkår. Energistyrelsen forventes at udsende forslag til tilføjelser til leveringsvilkår i slutningen af september 2015.

Fra 01.10.2015 kan kunder hos almene vandforsyninger og spildevandsforsyningsselskaber fremsende klager over forsyningerne til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.  Bliver klagen indgivet, forsøges tvisten i første ombæring at løses i en mediationsfase. Er dette ikke muligt, overgår klagesagen til Forbruger-klagenævnet. Samtidig med klageadgangen pålægges forsyningerne en generel informationspligt, som skal fremgå af regulativet eller betalingsvedtægterne. Forsyninger skal også specifikt oplyse om klagemuligheden, når der er en tvist mellem forsyningen og forbrugeren.

Forslag til tilføjelser til leveringsvilkår

DANVA kan oplyse, at Energistyrelsen i uge 39 forventer at udsende forslag til tilføjelser til leverings-vilkårene for spildvandsforsyningsvilkårene (betalingsvedtægterne). I skrivende stund afventer vi svar fra Naturstyrelsen om samme service også vil gøre sig gældende for tilpasning af vandforsyningernes regulativer.

Læg information om klageadgang på hjemmesiden

Selv om leveringsvilkårene ikke kan nå at blive tilrettet i tide, gælder forbrugerklageloven alligevel. DANVA anbefaler således, at den enkelte forsyning for at efterleve loven på sin hjemmeside informerer om klageadgangen fra 01.10.2015.

Dette kunne gøres ved en tekst i stil med:

”Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35,  2500 Valby.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100,- kr.  Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400,- kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold.Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.”  

DANVAs overvejelser

Et relevant spørgsmål er, hvilke emner der kan klages over. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at informere om dette på nuværende tidspunkt. Det betyder dog ikke, at der vil kunne ske en klagebehandling af alle sagstyper.

Overordnet er det DANVAs vurdering, at der ikke vil ske klagebehandling af de sager, hvor der er sket en myndighedsbehandling. Et eksempel på det er takster, hvor der netop foreligger en kommunalgodkendelse. Såfremt en tvist har relation til et emne, hvor forsyningen f.eks. har fået tildelt et fagligt skøn, vurderer DANVA tillige, at det er malplaceret med en klagebehandling.

Den beløbsmæssige afgrænsning vil sandsynligvis ligge mellem 1.000,- og 100.000,- kr.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil i den nuværende situation lade tiden gå og løbende vurdere, om der vil være behov for nærmere afklaringer.  DANVA vil naturlig arbejde for en tæt dialog med central-forvaltningen og klagenævnet.

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 8793 3510 eller e-mail sv@danva.dk