En række miljøfremmede stoffer og kemikalier byder på nye udfordringer for vandselskaberne. Miljøministeren mener, at man ved at begrænse og forbyde de værste stoffer, kan beskytte både forbrugerne og miljøet. Det fortæller vandsektorens brancheorganisation, DANVA, i seneste nummer af magasinet, danskVAND.

Februarnummeret af vandsektorens branchemagasin, danskVAND, sætter fokus på miljøfremmede stoffer, og DANVA afholder temadag om emnet 10. marts.

DANVA tager med dette temanummer om mikroforureninger og den efterfølgende temadag hul på en debat, der er vigtig for forsyningsselskabernes og kommunernes prioriteringer i de kommende år, for mulighederne for at de næste generationer af vandplaner kan leve op til intentionerne i Vandramme-direktivet, og for at den danske vandbranche fortsat kan være på forkant med udviklingen indenfor området,” siger professor ved Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet, Peter Steen Mikkelsen og påpeger, at der reelt kun er tre muligheder for at løse problemet:

Kilden til forurening kan elimines, udledningen kan nedbringes ved rensning og endelig kan man beslutte at udlede på den mindst skadelige måde.”

Miljøfremmede stoffer er f.eks. PCB, DDT, dioxiner, bromerede flammehæmmere, blødgørere, fluorerede stoffer, polyaromatiske hydrocarboner (PAH’er), pesticider, biocider, hormonforstyrrende stoffer, medicinrester, narkotikarester, sødemidler, resistente mikroorganismer, mikroplastik og kunstige nanopartikler. Et fællestræk er, at stofferne forekommer i lave koncentrationer, og at de i stort omfang udledes med spildevand fra boliger, industri og hospitaler eller med afstrømmende regnvand.

Jens M. Prisum, teknisk direktør for Danmarks største spildevandsvirksomhed, BIOFOS, er bekymret. Han mener, at politikerne først og fremmest bør betragte de miljøfremmede stoffer som et samfundsproblem fremfor et renseanlægsproblem. Han påpeger desuden, at man ikke har overblik over problemets omfang, og at spildevandsanlæggene ikke er designet til at rense for stofferne.

”Alt andet lige er det for os at se billigere for samfundet at håndtere det ved kilden, så det ikke kommer ud i systemet,” siger Jens Prisum.

Miljøminister Kirsten Brosbøl mener, at man ved at begrænse og forbyde de værste stoffer, kan beskytte både forbrugerne og miljøet.

Overvågning af spildevandsudledningerne viser, at vores veludbyggede renseanlæg i stort omfang fanger problematiske stoffer. Vi står således ikke med akutte massive problemer i vandmiljøet. Det betyder omvendt ikke, at vi bare kan lægge armene over kors og forvente, at overvågning og spildevandsrensning ikke skal udvikle sig,” siger Kirsten Brosbøl og slår fast, at Danmark presser på for at få nanopartikler reguleret i EU, så de ikke kan udgøre en risiko for mennesker og miljø.

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef i DANVA, Helle Katrine Andersen, tlf. 30 27 50 42, e-mail: hka@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk