Formålet med denne artikel er såvel at synliggøre foreningens fokus i den kommende tid dels at give en status over arbejdet på persondataområdet i DANVA.

DANVAs plan er at bistå vandselskaberne ved at afholde en række persondataworkshops i 2017 og 2018. En række af disse workshops vil blive afholdt med Dansk Fjernvarme som vi har indledt et samarbejde med.

Formålet med disse workshops er:

  • Formidle et overblik over relevant materiale fra både interne og eksterne kilder, som DANVA løbende indsamler på DANVAs Persondatacube.Materialet forventes at ville omfatte f.eks. fortolkninger fra Justistministeriet (formentligt fra Q1 2017), samt den dokumentation (formularer, vejledninger,erklæringer m.m.), som vi forudser løbende udarbejdes og stilles til rådighed fra vandselskaberne selv og andre brancher

    Har du input i form af f.eks. en projektplan, risikoanalyse, it-sikkerhedspolitik, dataflowdiagram, databehandleraftale eller lign i relation til persondataforordningen er du meget velkommen til at sende det til lgc@danva.dk, der foranstalter at materialet uploades på DANVAs persondata-site til brug for DANVAs medlemmer. Alle input er velkomne.

  • Koordinering af de opgaver som forsyningerne ønsker at løse i fællesskab
  • Bistå med erfaringsudveksling
  • Nye aktiviteter initieret af vores medlemmer

Herudover har DANVA planer om at udarbejde en mindre vejledning med titlen "Vejledning om persondata for vandselskaber". Vejledningen vil dels give en kort introduktion til centrale regler i persondatareguleringen, dels relatere udvalgte dele af forordningen til vandselskaberne. Et konkret eksempel på udvalgte dele af forordningen er, at DANVA sammen med Dansk Fjernvarme og Danske vandværker kontakter myndighederne for at gøre opmærksom på behovet for, at forsyningsselskaberne skal have et opdateret retsgrundlag. Retsgrundlaget skal lovliggøre dels behandlingen af målerdata fra fjernaflåste målere, hvor der sker løbende datatapning, dels anvendelsen af dem til andet end afregning (f.eks. driftsoptimering). Vi forventer at frigive vejledningen foråret 2017.

DANVA forventer også fremover at udbyde kurser på området.

Persondataworkshop afholdt den 14. november 2016

Den kan du læse mere om her

Miniworkshop den 10. jan. 2017 kl. 13 til 16 hos DANVA

Den kan du læse mere om her

Persondataworkshop den 29. marts hos Dansk fjernvarme:

Afholdes i fælleskab mellem DANVA og Dansk fjernvarme.

Den kan du læse mere om her