Oversvommet_gade_parcelhus-kvarter.jpg

Samfundsøkonomiske beregninger og håndtering af regnvand på terræn er to centrale anbefalinger i den nye rapport, Skrift 31, som er udgivet af IDA's Spildevandskomite i samarbejde med DANVA og KL.

”Så er den her. Det længe ventede skrift om serviceniveau for regnvand på terræn. Næppe var Spildevandskomiteen og DANVA klar med skrift 27 om funktionspraksis for afløbssystemer under regn, før der blev arrangeret møder og workshops for at få det, der sker på terrænet med også. Det blev mere og mere aktuelt i forbindelse med klimatilpasningsplanerne. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra henholdsvis DANVA, vandselskaber, KL, kommuner og eksperter udpeget af IDA’s spildevandskomite. Vi håber, at I alle tager godt imod skriftet. Det er godt, når alle parter i klimatilpasningsbestræbelserne har det samme grundlag til at bestemme serviceniveau for regnvand på terræn”, siger chefkonsulent Kristian Friis, der sidder i forretningsudvalget for spildevandskomiteen.

Større kloakker er i sig selv ikke nok, hvis Danmark skal holde sit på det tørre i en fremtid med hyppigere skybrud og kraftig regn. Derfor er der brug for nye tilgange til klimatilpasning. Én af dem er, at kommunerne i højere grad bruger samfundsøkonomiske analyser, når de skal finde ud af, hvilke klimatilpasningstiltag, det bedst kan betale sig at sætte i værk.

Det mener i hvert fald Spildevandskomiteen i Ingeniørforeningen, der har samfundsøkonomiske beregninger og håndtering af regnvand på terræn som to centrale anbefalinger i komiteens nyeste rapport.

”Opgaven med at klimatilpasse Danmark kan ikke isoleres til kun at handle om afløbssystemer under jorden, når det gælder ekstreme regnskyl. Vi bliver nødt til også at håndtere regnvand på jorden, og bruge terrænet til at dirigere vandet derhen, hvor vi helst vil have det, og hvor det forvolder mindst skade,” siger Ulrik Højbjerre, formand for IDA's Spildevandskomite.

Og det er her, at Skrift 31, som rapporten formelt hedder, tager de samfundsøkonomiske værktøjer i brug. Med udgangspunkt i konkrete eksempler fra bl.a. Aarhus, København, Helsingør og Greve anbefaler rapporten, at kommuner og forsyningsselskaber tager cost benefit analyser i brug, når man skal vælge de mest hensigtsmæssige klimatilpasningsløsninger.

”Ved at gennemføre cost benefit analyser styrker man grundlaget for at træffe fornuftige beslutninger. Eksempelvis vil en cost benefit beregning forhåbentlig skærpe fokus på, hvorvidt det er fornuftigt at udstykke byggegrunde på områder, hvor man ved eller kan forvente, at der er problemer med at lede vand væk. Derfor hænger klimatilpasning rigtig meget sammen med både økonomi og kommunalplaner,” siger Ulrik Højbjerre.

Ud over anbefalingen om i højere grad at håndtere regnvand på terræn, håber Spildevandskomiteen, at cost benefit analyserne vil være et incitament til, at kommunerne kommer videre med klimatilpasningen.

”Kommunerne har jo lavet klimatilpasningsplaner, så de ved, hvor problemerne er, men ikke alle er kommet i gang med løsningen på dem. Her håber jeg, at cost benefit analyserne, sammen med de konkrete cases i rapporten, kan hjælpe til at skabe overblik over, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at sætte ind, når det gælder om at beskytte borgere og værdier mod konsekvenserne af oversvømmelser fra storme og skybrud,” siger Ulrik Højbjerre.

Aarhus byder Skrift 31 velkommen

”De topografiske forhold i Aarhus er meget forskellige i de enkelte bysamfund. Dermed er sårbarheden for oversvømmelser også meget forskellige. Hertil kommer, at omkostninger ved en klimaindsats altid bør holdes op mod værdien af det, der skal beskyttes. Det giver derfor mest mening for os at fastsætte lokale mål for regnvand på terræn i de enkelte konkrete projekter. Vi kan derfor gøre god brug af Skrift 31, når der skal skabes grundlag for fastsættelse af funktionskrav for regn på terræn,” siger fagchef Anne Laustsen, Aarhus Vand.

Læs rapporten

Læs Skrift 31: "Metoder til bestemmelse af serviceniveau på terræn" her.

Om Spildevandskomiteen

IDAs Spildevandskomite er sammensat af en kreds af fagfolk, som repræsenterer et meget bredt spektrum af organisationer og vidensinstiutioner på området for afløbs- og spildevandsteknik.
Komiteen tager bl.a. initiativ til forsknings- og udviklingsopgaver og publicerer resultaterne ved udgivelse af skrifter.
Skrifterne har på mange områder været en afgørende forudsætning for udformning og udvikling af den faglige praksis inden for spildevandsområdet.

Yderligere information

Kontakt Kristian Friis på telefon 8793 3515, mobil 4054 1538 eller e-mail kf@danva.dk