Thyborøn. (Foto fra Folketidende.dk)

Regn & Byers kampagne skaber bedre og billigere klimatilpasning. Udviklingen får fart på gennem projekter i Thyborøn, Tommerup, Odense og Roskilde.

Vejen til gode klimatilpasningsprojekter er tæt samarbejde mellem vandselskaber og kommuner, men det kan være krævende at få det tværfaglige samarbejde til at fungere. Til gengæld er belønningen stor, fordi man kan få mere ud af pengene, når kommuner og vandselskaber samarbejder og tænker i multi-funktionelle løsninger, der både håndterer udfordringerne med vand men samtidig øger de rekreative værdier og inspirerer til friluftsliv og flere naturoplevelser.

De fire udvalgte projekter skal deltage i et udviklingsforløb, hvor de vil udvikle samarbejdsmodeller og formulere anbefalinger til andre kommuner og vandselskaber. Derudover vil de fire projekter teste en opdateret udgave af Miljøstyrelsens samfundsøkonomiske beregningsværktøj PLASK, som kommuner og vandselskaber kan bruge til i fællesskab at identificere de samfundsøkonomisk bedste løsninger.

Regn & Byers modtog ialt 20 ansøgninger, og gennem kampagnen er der bevilget 250.000 kr. til hvert af de fire udvalgte projekter.

Projekt i Thyborøn

Thyborøn er udfordret af vand fra alle sider. Regn fra oven, hav og fjord fra siden og stigende grundvand fra neden. Lemvig Vand & Spildevand og Lemvig Kommune kan gennem Regn & Byer udvikle deres samarbejde, så de sammen med borgerne kan håndtere de store udfordringer, som byen står overfor.

Projektet udvikles i tæt samarbejde med Region Midtjyllands EU projekt Coast to Coast Climate Challenge, Klimatorium i Lemvig og AquaGlobe i Skanderborg. Samarbejdet giver bl.a. gode muligheder for formidling og for at involvere studerende, forskere og teknikere.

Læs mere her. 

Projekt i Tommerup

Assens Forsyning og Assens Kommune vil samarbejde om at gennemføre deres første fælles klimatilpasningsprojekt, som tager afsæt i genåbning af et rørlagt vandløb.

I landsbyen på Fyn har det nuværende kloaksystem ikke længere kapacitet til at håndtere de stigende vandmængder. Samtidig er der problemer med et rørlagt vandløb, som landsbyen oprindeligt er vokset op omkring. Med deltagelse i Regn & Byer vil Assens Kommune og Assens Forsyning tænke de to udfordringer sammen og kombinere dem med et ønske om at styrke bosætningen i Tommerup.

Læs mere her.

Projekt i Odense

Odense Kommune og VandCenter Syd skal investere massivt i at klimatilpasse Skibhuskvarteret. Arbejdet i  Skibshuskvarteret er afsæt for at udarbejde samarbejdsredskabet ’Odense-Modellen’, der skal kunne bruges af alle kommuner og vandselskaber, som vil lave klimatilpasning med merværdi.

Skibhuskvarteret er fælleskloakeret, og der er både behov for at opgradere det eksisterende kloaknet og for at klimatilpasse, hvis området på sigt skal kunne imødegå større oversvømmelser. Ambitionen er, at de store investeringer ikke blot finansierer klimatilpasning, men samtidig gør kvarteret grønnere og mere attraktivt med en strategi for landskab, bynatur, biodiversitet, fritidsliv, offentlige rum samt et blåt-grønt koncept for håndtering af regnvand.

Læs mere her.

Projekt i Roskilde

Fors A/S og Roskilde Kommune vil bruge deltagelsen i Regn & Byer til at bane vej for et nytænkende, bredt forankret og langsigtet samarbejde mellem kommune og forsyningsselskab og vil tage afsæt i et nyt byudviklingsområde syd for Roskilde Station.

Jernbanen udgør en barriere for regnvand i det nye byområde, og det er derfor nødvendigt at tænke nyt, når det nye tætbebyggede område skal klimatilpasses. Projektet vil understøtte `synligt vand i bymidten´, og det skal afdækkes, i hvor høj grad regnvandet skal løftes op på overfladen, hvor det kan håndteres på den nordlige side af jernbanen. Hvis regnvandet ledes gennem Folkeparken, kan den både få et rekreativt løft og håndtere vandet på overfladen.

Læs mere her. 

Om Regn & Byer

Kampagnen Regn & Byer gennemføres frem til 2019 og er sat i gang af Realdania, Miljøstyrelsen, DANVA, Forsikring & Pension samt KTC – foreningen af tekniske chefer i kommunerne.

DANVAs afdelingschef Helle Katrine Andersen sidder i styregruppen. Hun udtaler:

”Et langsigtet og tæt samarbejde mellem kommuner og vandselskaber er nøglen til at få mest ud af de store investeringer i klimatilpasning, som vi skal gennemføre i løbet af de næste år. Vi ser derfor frem til at følge de fire projekter tæt og løbende formidle erfaringerne til de øvrige vandselskaber i Danmark.”

Læs mere

Læs Realdanias pressemeddelelse her.

Yderligere information

Kontakt Helle Katrine Andersen på telefon 8793 3514, mobil 3027 5042 eller e-mail hka@danva.dk