Den gennemsnitlige pris på vand i Danmark i 2015 er 65,72 kr. pr. m3 baseret på en gennemsnitsfamilie på 2,15 person med et gennemsnitlige vandforbrug i husholdningen på 106 liter pr. person pr. døgn. På den måde betaler en dansk husstand i gennemsnit knap 5.500 kr. om året for vand.

Det svarer til en pris på 6,6 øre pr. liter vand. For en enlig er den gennemsnitlige pris for vand lidt højere 74,20 kr. pr. m3 baseret på et forbrug på 50 m3, da det faste bidrag udgør en større del af regningen, mens prisen for en familie med 3 børn er noget lavere; nemlig 59,26 kr. pr. m3 baseret på et årligt forbrug på 170 m3 , da det faste bidrag her udgør en mindre del af regningen.

Prisen på vand er ikke den samme i hele landet. Dels fordi der er strukturelle forskelle, og dels fordi prissammensætningen kan variere fra selskab til selskab. Nogle selskaber har valgt at have et fast årligt grundbidrag på vand og spildevand samt en pris pr. forbrugt kubikmeter, mens andre kun afregner efter vandforbruget.

Da det faste årlige grundbidrag betales pr. husstand (og ikke eksempelvis pr. person), er det mest retvisende at opgøre den gennemsnitlige pris som den pris, en gennemsnitlig husstand betaler. Prisen på drikkevand dækker udgifterne til grundvandsbeskyttelse, indvinding og behandling samt distribution af vandet fra vandværkerne til forbrugerne.

Prisen på spildevand dækker drift og vedligehold, renovering og udbygning af kloakker samt drift og kontrol af renseanlæg, således at vandet overholder kravene, inden det udledes til recipienten.

Gennemsnitlig vandpris baseret på forbrug, 2015, kr./m3

Tilsvarende beregning af den gennemsnitlige pris for 2016 baseret på samme vandforbrug som i 2015 er 66,72 kr./m3 for en gennemsnitsfamilie og 75,40 kr./m3 for en enlig og 60,09 kr./m3 for en børnefamilie.

Vandpriser på Danmarkskort

På DANVAs hjemmeside findes der et interaktivt kort ”Vandpriser på danmarkskort” med vandpriser for de selskaber, der er underlagt vandsektorloven. Kortet viser priser for drikkevand samt spildevand for et forbrug i husholdningen for henholdsvis 50 m3, ca. 83 m3 og 170 m3.

Det arbejder vandselskaberne med

Øget fokus på klimatilpasning og værdiskabelse

De danske vandselskaber håndterer dagligt de fleste aspekter af vandkredsløbet - fra indvinding af grundvand til distribution af rent drikkevand til forbrugerne samt transport og rensning af spildevandet inden udledning til å, sø eller havet.

Regnvandshåndtering fylder mere og mere på grund af indsatser til forebyggelse af oversvømmelser og forurening som følge af klimaændringerne. Vandselskaberne investerer i disse år stort i klimatilpasning. Der arbejdes mere og mere med at finde de økonomisk bedste løsninger for forsyningerne, der samtidig bidrager til at skabe mere værdi for lokalområderne end traditionelle metoder.

Løsninger som byomdannelse, tilpasning af infrastruktur, lokal håndtering af regnvand (LAR), forbedringer af vandløbssystemer er alle eksempler på alternative løsninger, der – afhængigt af de lokale forhold - kan give billigere løsninger for forsyningerne, og skabe mere værdi for både miljø og borgere.

I Danmark er der ca. 225 drikkevandsselskaber, som producerer mere end 200.000 m3 /år, men herudover er der mere end 2.000 små vandværker, fordelt over hele landet. Der er 111 spildevandsselskaber, fordelt på de 98 kommuner.

Vand i nøgletal 2016

  • En liter vand koster i gennemsnit 6,6 øre.
  • Vandforbruget i de danske husholdninger er i gennemsnit 106 liter pr. person pr. døgn.
  • Drikkevandsselskabernes faktiske driftsudgifter er i gennemsnit 4,52 kr. pr. m3. De gennemførte investeringer er 7,13 kr. pr. m3.
  • Spildevandsselskabernes faktiske driftsudgifter er i gennemsnit 10,71 kr. pr. m3. De gennemførte investeringer er 24,54 kr. pr. m3.
  • Elforbruget til 1.000 liter vand oppumpet fra undergrunden, leveret til forbrugeren, tappet fra hanen, renset og afledt til recipienten er 1,89 kWh. Heraf går 0,41 kWh til produktion og levering af drikkevand, og 1,48 kWh til transport og rensning af spildevand. Det samlede elforbrug svarer til ca. 1,0 kg CO2.

(Data for 2015)