”De kompenserende tiltag står desværre ikke mål med de lempelser, som er givet til godkendelse og anvendelse af pesticider. Selvom der i aftalen nu for første gang er italesat et behov for på nationalt niveau at indføre boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), så er det en mangel, at forligskredsen ikke, som der var lagt op til, blev enig om en indførelse af obligatorisk BNBO for de mest sårbare arealer,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Lempelserne går blandt andet ud på at tillade flere sprøjtemidler og gøre det nemmere at godkende stoffer:

”Aftalen bliver italesat som en fordel for forbrugerne, men den tilgodeser kun i meget ringe grad vandforbrugerne,” siger Carl-Emil Larsen.

Selvom der blandt andet indføres forbud mod tvangsmodning af konsumafgrøder, der måske kun dækker en mindre del af dyrkningsarealet, med glyphosat 30 dage før høst, så vil det ikke være en forbedring i forhold til den praksis, der er i dag. Også et forbud mod påfyldnings- og vaskepladser indenfor BNBO er et meget lille skridt i den rigtige retning.

”Det er at sparke en åben dør ind med et forbud mod tvangsmodning af afgrøder til fødevarer. Allerede i dag er det sådan, at fødevareproducenter ikke aftager tvangsmodnede afgrøder. For at beskytte grundvandet er der i stedet brug for et generelt forbud mod tvangsmodning, da der jo også er en risiko for nedsivning til grundvandet på de restende jordarealer i Danmark,” siger Carl-Emil Larsen.

”Vaskepladserne kan rigtig nok medføre punktkildeforurening, og det er godt, at der sættes ind mod dem. Men det, de er i dag langt bedre indrettet end tidligere, og det, vi har brug for, er en generel beskyttelse mod anvendelse af pesticider i BNBO.”

Den nye plan for pesticidbrug for 2017-2021 er en aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Hensigten med den nye plan er, at belastningen fra pesticider skal mindskes, og at beskyttelsen af grundvandet skal styrkes. Udover de omtalte tiltag, så indføres der blandt andet også en skærpet kontrol med forhandlere af pesticider til erhvervsmæssig brug for at stoppe salg og brug af ulovlige pesticider.