I serverrummet hos Vejle Spildevand tester man i øjeblikket et helt nyt prognoseværktøj, der gør det muligt at forudsige oversvømmelser som følge af kraftigt regnvejr eller stormflod. Håbet er, at systemet, der tages officielt i brug senere på sommeren, skal forebygge oversvømmelser ved hjælp af mere præcise varslinger til både kommunen og borgerne - og optimere brugen af den nye sluse ved Bryggen.

Et nyt prognoseværktøj gør det muligt at forudsige forhøjet vandstand i Vejles åer, vandløb og fjord - og på den baggrund varsle både beredskab og borgere. Systemet er et resultat af et såkaldt MUDP-projekt finansieret af Naturstyrelsen med deltagelse af Vejle Kommune, Vejle Spildevand, Aalborg Universitet og Dansk Hydraulisk Institut (DHI). 

"Systemet er baseret på information om vandstand i Grejs Å, Vejle Å og Vejle Fjord og nedbør i området omkring Vejle. Disse suppleres med DMI's prognose for vandstanden i Vejle Fjord 48 timer frem, og så har Aalborg Universitet bearbejdet DMI's radardata, så der kan gives en detaljeret prognose for nedbøren to timer frem. DHI har opstillet et modelberegningssystem, som modtager både målinger og prognoser, og som løbende kan forudsige, hvordan risikobilledet for oversvømmelser udvikler sig de næste par døgn," forklarer Kjartan Ravn, der er civilingeniør og projektansvarlig hos Vejle Spildevand.

Ny banebrydende radar-teknologi 

Projektet er udviklet til og for Vejle, men målet er, at teknologien efterfølgende kan udbredes og udnyttes andre steder også.

"Der findes allerede lignede systemer andre steder, men sammenkoblingen med radardata er ny og ret banebrydende. Pludseligt opstået kraftigt regnvejr er svært at forudsige, men radarbillederne er meget detaljerede ift. hvad vi tidligere har set, så det er et fantastisk godt redskab. Ikke mindst i Vejle, hvor vi jo ofte har udfordringer med at komme af med vandet som følge af høj vandstand," konstaterer Kjartan Ravn og refererer her særligt til problemerne ved Omløbsåen, der er søgt løst via det omfattende sluseprojekt, som kommunen indviede tilbage i september 2016.

Færre oversvømmelser langs Omløbsåen 

Via slusen og reguleringsbygværket kan man i dag både reducere vandtilstrømningen fra Grejs Å og afskærme Omløbsåen fra stormflod i Vejle Fjord. Med pumperne kan man kunstigt sænke vandstanden i Omløbsåen, som er det mest udsatte område i Vejle.

"Husene langs Omløbsåen ligger noget lavere end dem langs Mølleåen, så det er altid her, det går galt først. Det kan slusen afhjælpe. Mere præcise prognoser kan så optimere brugen af slusen, fordi det hjælper os med at vurdere præcist, hvornår det er nødvendigt at tage den i brug," forklarer Kjartan Ravn.

Slusen skal nemlig - af miljømæssige årsager som fx hensynet til fiskepassage - holdes åben så meget som muligt. Samtidig er det relativt energitungt at lukke den, fordi pumperne, der flytter vandet til Vejle Å, når slusen er lukket, kræver store mængder strøm.

Bedre forberedt på farlige situationer 

Gevinsten ved det nye prognoseværktøj er helt konkret, at Højtvandsgruppen - som består af repræsentanter fra Vejle Kommunes beredskab, vandløbsmyndighederne, vejchefen og Vejle Spildevand - er bedre klædt på til at træffe de nødvendige og rette beslutninger i kritiske - eller potentielt kritiske - situationer. Gruppen træder sammen ved udsigt til høj vandstand og risiko for oversvømmelse, og prognoseværktøjet kan fremover give dem en langt bedre og mere velunderbygget overblik over situationen, og hvordan den vil udvikle sig inden for de næste timer og døgn. Samtidig giver det endnu bedre grundlag for at varsle borgerne:

"Højvandsgruppen vil gerne blive endnu bedre til at varsle borgerne - og gerne mere præcist, end DMI kan gøre det. Nu fås en langt bedre fornemmelse for, hvordan situationen vil udvikle sig, og hvor det konkret kan gå galt, så folk har en chance for at forberede sig, hente sandsække osv.," forklarer Kjartan Ravn og løfter samtidig sløret for, at der er en ny varslingsplatform på vej:

"Vi arbejder sammen med Vejle Kommune om at udvikle en ny platform, der kan få de nye prognoser ud til borgerne. Vi har en masse gode ideer, men vi ved endnu ikke, hvordan det konkret kommer til at se ud. Vi regner dog med at kunne præsentere en ny løsning inden sommerferien," slutter han.

Det nye værktøj er i test frem til 30. juni 2017, hvorefter det tages officielt i brug. Vejle Spildevand og Vejle Kommune er ansvarlige for driften af systemet, når det lanceres.