GPF_2261.1000.jpg

Den årlige statistik over køb og anvendelse af sprøjtemidler viser både positive og bekymrende tendenser. Øgede afgifter på de mest miljøskadelige pesticider har givet et fald i salg af disse. Men desværre bruges de øvrige sprøjtemidler oftere, hvilket betyder en øget risiko for grundvandet.

Folketingets pesticidaftale viser nu resultater. De insektmidler, som påvirker miljøforhold, natur og menneskers sundhed mest er blevet pålagt øgede afgifter, og det har begrænset salget.

”Grundvandet har dog kun i meget ringe grad nydt godt af denne omlægning, da grundvandshensyn ikke indgår i belastningsindekset. Det er således salget og anvendelsen af især ukrudtsmidler, der er afgørende for truslen mod grundvandskvaliteten. Her er den styrende faktor især den negative udvikling i behandlingshyppigheden, da risikoen for udvaskning ved uheldige omstændigheder er ligefrem proportional med det antal gange, et areal sprøjtes,” siger seniorkonsulent i DANVA, Claus Vangsgård, og uddyber:

”Den samlede behandlingshyppighed har været jævnt stigende den seneste femårsperiode, hvilket også gælder for ukrudtsmidler.”

Behandlingshyppighed er udtryk for, hvor ofte et areal sprøjtes med det samme middel.

Den samlede behandlingshyppighed er ifølge sprøjtemiddelstatistikken nu på næsten 3, hvor den havde sit laveste niveau på godt 2 i 2000. Det nuværende niveau er således på mindst samme niveau som i 90’erne, hvor man opsatte et mål for behandlingshyp-pigheden på 2, der endda i 2003 blev skærpet til 1,7 af den daværende miljøminister, Hans Christian Schmidt (V).

”Lige siden, det mål blev fastsat, er det gået den forkerte vej med behandlingshyppigheden. Selvom der i dag er et større areal end tidligere i Danmark, der dyrkes økologisk, så kan det ikke opveje stigningen i behandlingshyppigheden og dermed risikoen for grundvandet. Denne risiko kan dog minimeres væsentligt, hvis der indføres sprøjteforbud i de sårbare indvindingsområder og i de boringsnære beskyttelsesområder,” siger Claus Vangsgård.

Det samlede salg af sprøjtemidler målt i ton udviser store udsving fra år til år og afspejler en kombination af årets forhold i landbruget men også en forventning om priser og tilgængelighed i fremtiden. Således oplevede man i 2012 og 2013 hamstring af sprøjtemidler, da det blev bestemt, at de skulle belægges med øgede afgifter.

Men de højere priser på grund af afgifterne har altså alt i alt medført et fald målt i ton af de mest miljøskadelige pesticider.