Formand Lars Therkildsen fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning på DANVAs generalforsamling den 18. maj med disse ord:

Kære medlemmer – kære gæster!

Det er en stor fornøjelse at byde jer velkommen til DANVAs årsmøde 2017 her i Musikhuset Aarhus, i byen, der i år er Europæisk Kulturhovedstad.

Om vand er kultur, det vil jeg lade være op til hver enkelt at fundere over, men jeg betragter det som værende både natur, altså når det er ude af vores hænder og så kultur, når vi håndterer det. Det er lidt ligesom med jord, når det er uberørt, så er det natur, men når det bliver kultiveret af mennesker, så kan det ændre status til f.eks. monokultur. Så måske er vi vandmænd og -kvinder i virkeligheden mere kultur-skabere, end vi lige går og tænker over i det daglige…

DANVA vil i hvert fald gøre sit til at bidrage til, at de næste par dage her i kulturhovedstaden bliver så indsigtsfulde og festlige som muligt, hvorved vi også understøtter byens internationale status.

Fra bestyrelsen skal lyde et velkommen til medlemmer, samarbejdspartnere, udstillere og ikke mindst foreningens gæster til DANVAs Årsmøde 2017.

En særlig velkomst skal der selvfølgelig traditionen tro lyde til vores fremmødte æresmedlemmer. Tove Bakke Laursen foreningens formand gennem mange år. Anders Bækgaard foreningens tidligere direktør, og det hedengangne Tekniske Råds tidligere formandskab Per Jacobsen og Osvald Majland. De fire æresmedlemmer har en stor del af ansvaret for, at vi er samlet under DANVA-paraplyen. Skal vi give dem en hånd?

Vandsektorens vigtige rolle

Siden sidste årsmøde i Frederiksberg er der sket en forrygende masse. Den danske vandsektor er nemlig inde i en acceleration, der giver fart til en historisk forvandling. Det er en vigtig fase, hvor vandselskaberne for alvor kan vise, at de er afgørende for samfundets ve og vel.

Den stadig mere effektive primære vandforvaltning, konsolideringer, grøn omstilling, en systematiseret teknologiudviklingsmodel og vandsektorens generelle understøttelse af væksten, har fået Finansministeriet til for alvor at regne vandsektoren for en vigtig spiller for samfundet. Det er et historisk resultat for foreningen.

DANVAs mange indsatser fremgår i detaljer i den skriftlige beretning, som er sendt ud til alle medlemmer, og som ligger her på årsmødet i flotte, trykte eksemplarer. Jeg vil derfor ikke gå ned i de mange emner og resultater, som DANVA arbejder med. Jeg har i stedet valgt at koncentrere mig om tre store aktuelle temaer.

Men inden jeg kommer ind på dem, vil jeg gerne udtrykke begejstring over den høje faglighed og dedikation, der lægges for dagen ude i de enkelte vandselskaber. Det er den ultimative standard i dagligdagen, der gør vandsektoren i stand til at levere de fremragende resultater. Jeg taler her om alle størrelser af vandselskaber, for der er ikke forskel på graden af den professionsmæssige stolthed, om der er tale om ansatte i en mindre eller større forsyning. Engagementet i vandsektoren er helt enestående og er med til at give resultater, der sætter sine aftryk.

Det er derfor en taknemmelig opgave at være medlem af bestyrelsen i DANVA.

De tre temaer, som jeg vil komme ind på i den mundtlige beretning er:

  • Forsyningsvisionen: ”Vi forsyner Danmark”
  • Vandsektorens skattesag
  • DANVAs kontingentmodel

Vi forsyner Danmark

Med oprettelsen af Forsyningsministeriet blev det endnu mere naturligt at samarbejde med andre forsyningsgrene om emner, der har fælles interesse.

Det behov blev cementeret i efteråret, hvor regeringen udsendte sin strategi: ”Forsyning for fremtiden.” Data i strategien var basereret på tal indsamlet og bearbejdet af konsulenthuset McKinsey & Co samt Struensee & Co.

Men udregningerne for vand er forkerte. Det har vi kunnet dokumentere, blandt andet fordi en stor del af medlemmerne indberetter deres data til DANVA. Det er en kæmpe fordel at sidde over for en minister og have de eksklusive, rigtige data, dem ministeren ikke har adgang til. Data som vi ejer. Derfor er det mit ønske, at alle DANVAs medlemmer ser betydningen i at indrapportere til vores egne databaser hos DANVA. Data er vores stærkeste værktøj til at skaffe indflydelse.

McKinsey mener, at der er et effektiviseringspotentiale for vandselskaberne på 1,9 milliarder kroner. Vi har skilt deres beregninger ad, og vi kan klart tilbagevise dem. Forsyningssekretariatet har siden regnet sig frem til, at der er et potentiale på 525 millioner kroner fra 2016 og frem. Det vil sige, at der, som DANVA har sagt hele tiden, vil være et direkte effektiviseringspotentiale på 100 millioner kroner i 2020.

Det er derfor nødvendigt at gå andre veje end kun den økonomiske for at sikre danskerne billig og bedre forsyning. DANVA har i den forbindelse primært sammen med Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening men også Danske Vandværker udarbejdet fremtidens vision for forsyninger.

”Vi forsyner Danmark”, hedder visionen, som vi lancerede på Nationalmuseet 15. marts. Den er et bidrag til velfærdsstaten Danmark og understreger de fordele, vi ser ved lokalt og demokratisk ejerskab i kombination med non-profit-princippet.

Forsyningsvisionen bygger på syv principper, som etablerer et solidt grundlag for fremtidens forsyningssektor. 

Det første princip handler om, at forsyning skal være så billig som muligt – selvfølgelig under hensyntagen til serviceniveau. Desuden skal eventuelle overskud tilbage til forbrugerne eller geninvesteres i bedre infrastruktur eller eksempelvis bedre miljø.

Der er også principper om henholdsvis geografisk udbredelse af sikker forsyning til alle områder af landet, konstant efterspørgsel efter ny teknologi, samt opfordring til udvikling af ejerstrategier med fokus på god selskabsledelse.

Principperne følges op af konkrete initiativer, som sættes i søen i 2017. I alt har vi skitseret otte forslag til en styrket indsats, der bl.a. skal samle viden om internationale erfaringer med kommercielt ejerskab, bud på eksportfremme, indsatser for FN´s verdensmål, effektivisering af forsyninger og kodeks for god selskabsledelse. Arbejdet med kodeks for god selskabsledelse er initieret af DANVA, og anbefalingerne lanceres 13. juni ved en konference i DGI-Byen i København. Vi håber på et stort fremmøde.

Det er værd at bemærke, at selvom der er tale om en fælles forsyningsvision, så er forsyningsgrenene vidt forskellige. Affald er ikke vand, og vand er ikke fjernvarme, og derfor kan man heller ikke skære alle over en kam.

Men når det er sagt, så er vi fælles om mange ting – særligt omkring vores ejerskab og fokus. Vi er ejet af borgerne, og vi arbejder for dem – på alle planer. Det har været en succeshistorie af de helt store for Danmark.

Vandsektorens skattesag

Tænk jer, at vi skulle være part i Danmarks største skattesag! Det havde nok de færreste vandfolk forudset for nogle år siden?

DANVA har arbejdet med skattesagen i mange år nu. Vi har hele tiden satset på en politisk løsning, fordi vi mente, at det var et politisk ansvar, at retfærdigheden og sandheden måtte ske fyldest.

Da vi i sin tid stævnede staten og sidenhen i domstolssagen ønskede en syns- og skønsforretning – ja så var det nok primært for at vinde tid til at forhandle en politisk løsning på plads.

Men det kan som bekendt også tage lang tid. Da Skatteministeriets analyse af beskatningen af vandsektoren endelig blev offentliggjort i starten af 2017, var vi imidlertid tilfredse. Analysen bekræfter DANVAs påstande på en række centrale punkter. Det samme gør den foreløbige og for offentligheden hemmelige rapport fra syns- og skønsmanden, som kammeradvokaten og vores advokat nu kæmper om at få mest eller mindst ud af.

Så med de jyske rødder DANVA jo nu en gang har, er vi ikke længere svagt pessimistiske men neutrale eller måske endda svagt optimistiske i forhold til en domsafsigelse i sagen. Det er også baggrunden for anbefalingen om at fortsætte eller forlige sagen, som jeg skal komme ind på lidt senere under dagsordenens punkt 4.

Siden 1. januar 2017 har vi i vores kamp som ”David” mod ”Goliath” været heldige på anden måde.

Da det er svært og dyrt at klage over og trække ”Goliath” i retten, er det besluttet, at klagere kan få 50 % omkostningsgodtgørelse i forhold til at føre klagesager mod SKAT ved Landskatteretten og ved domstolene. Det gælder således de to sager ved Landsretten og de 273 i bero-stillede sager ved Landsskatteretten. Men kun for omkostninger fra 1. januar 2017.

Afhængig af udfaldet af klage- eller domstolssagerne kan der opnås 50-100% godtgørelse for godtgørelsesberettigede udgifter til eksterne rådgivere. Så det er alt andet lige en god nyhed for os alle.

Der kan ikke udstedes nogen garantier ift. retssagens udfald – jeg kan blot - med ro i sindet – sige, at jeg er mindre pessimist end tidligere.

DANVAs kontingentmodel

I en sektor, der udvikler sig som vores gør, er det nødvendigt ind i mellem at se på vores indbyrdes spilleregler – vores vedtægter – og hvordan vi deler omkostningerne til at drive vores fælles brancheforening – vores kontingentmodel. Det gjorde vi i 2005-2006 op mod kommunalreformen. Vi gjorde det op mod indførelsen af vandsektorloven i 2009-2010, og vi gjorde det igen i 2014 – 2015.

Det er ikke et arbejde eller en proces, der kun skaber sammenhold i foreningen, for det er sjældent, at alle ender med at være helt tilfredse med resultatet.

På trods af disse udsigter har vi i bestyrelsen igangsat et analysearbejde, der endnu engang skal se på, hvordan vi i DANVA fordeler byrderne mellem os i forhold til at have en velfungerende brancheforening. Det siger sig selv, at det ikke er produktivt at tage denne diskussion for tit. I bestyrelsen håber vi derfor, at vi denne gang kan få lavet en aftale medlemmerne imellem, som har en sidste salgsdato, der ligger helst mange men i det mindste nogle år ud i fremtiden. Det kræver selvfølgelig, at vi igen tager os tid til en ordentlig debat, hvor alle får mulighed for at ytre sig. Men når denne mulighed så har været, når sømmene skal slås i, så vil bestyrelsen fremlægge et forslag, som vi medlemmer skal tage stilling - på en eller om nødvendigt to generalforsamlinger. Præcis som vi gjorde i 2014 og 2015, da vi med meget stor enighed besluttede os for den nuværende kontingentmodel.

Bestyrelsen har lagt sig fast på en proces, hvor det vil være muligt at have en ny kontingentmodel på plads til næste års ordinære generalforsamling 24. maj 2018. Det betyder, at de eventuelle nødvendige i vedtægtsbestemmelser, som følge af ændringer i kontingentmodellen, kan være på plads, når der på samme generalforsamling skal vælges formand og bestyrelse til DANVA.  På samme tid vil kontingentet for 2019 kunne udskrives efter den nye kontingentmodel.

Vi har som medlemmer allerede haft mulighed for at komme med indspil til proces og indhold. DANVAs sekretariat har desværre kun modtaget forslag og kommentarer fra få medlemmer. Vi håber på en større debatlyst på regionalmøderne 4. – 7. september i år, hvor vi fremlægge principper og forslag, som vi er nødt til drøfte og enes om i forhold til en ny kontingentmodel.

Efter regionalmøderne vil der være en heftig aktivitet med at opstille og beskrive en kontingentmodel, der kan honorere de principper, der kan opnås enighed om. Modellen og de tilhørende beskrivelser vil naturligvis igen blive sendt i høring i medlemskredsen.

Medlemmernes endelige godkendelse af en ny kontingentmodel og eventuelle deraf følgende vedtægtsændringer vil ske på én eller eventuelt to ekstraordinære generalforsamlinger i januar og marts 2018.

Jeg er fortrøstningsfuld i forhold til, at vi i medlemskredsen kan finde den enighed, der skal til for - denne gang at få en mere langtidsholdbar løsning.   

Før jeg overlader pladsen til en af jer for kommentar eller spørgsmål, vil jeg nævne, at jeg er sikker på, at vi i DANVAs medlemskreds i fællesskab – sammen med vores øvrige kolleger i forsyningssektoren kan løfte de udfordringer vi møder og via samarbejde nå vores ambitiøse mål.

Jeg vil gerne sige tak til alle vores samarbejdspartnere, vores medlemmer og særligt de aktive medlemmer, mine bestyrelseskolleger og selvfølgelig DANVA´s sekretariat.

Tak for opmærksomheden og så er jeg klar til at svare på spørgsmål – også i tilknytning til den skriftlige beretning, hvis det skulle være aktuelt.