DVK 17 Carl-Emil taler.jpg

Landets eksperter indenfor drikkevand, spildevand og klimatilpasning er samlet i Aarhus til Dansk Vand Konference. Der er ca. 500 deltagere, og i åbningssessionen var der bl.a. fokus på forebyggelse af arbejdsulykker.

”Vandbranchen har en kedelig rekord sammen med affaldssektoren. Vi er den branche, hvor der er flest arbejdsulykker. Det må vi gøre noget ved”, sagde DANVAs direktør Carl-Emil Larsen bl.a. i sin velkomst.
DANVA sætter fokus på sagen gennem kurser, temadage og andre arrangementer og havde derfor inviteret en QHES-manager fra Arla til at fortælle om erfaringer med forebyggelse af arbejdsulykker.

”Vi har fokus på det hver eneste dag, og vi registrerer også de hændelser og episoder, der kunne have resulteret i ulykker”, fortalte Annemarie Bachmann, der til daglig arbejder på Branderup Mejeri. Hvert år arrangeres Challenge Days for medarbejderne. Sidste år var der fokus på ergonomi og risikovurdering, og i år var temaet psykisk arbejdsmiljø og trivsel.

”Det er vigtigt, at ledelsen går forrest og er synlig, og at medarbejderne involveres og hele tiden overvejer, hvordan sikkerheden kan forbedres,” sagde Annemarie Bachmann, der understregede, at indsatsen nytter. Sygefraværet er gået ned, og Arla har vundet Arbejdsmiljøprisen to gange (både i 2010 og 2015).

Vand på dagsordenen i valgkampen

DANVA har i år lavet materiale med gode argumenter til politikerne, og DANVA kan med en ny rapport dokumentere, at vand skaber vækst. Carl-Emil Larsen præsenterede rapporten ”Vandselskabernes bidrag til lokal udvikling”. Vandselskaberne bidrager bl.a. til byudvikling, erhvervsudvikling, innovation og udvikling af intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger.
Rapporten kan downloades her.

Rekordlavt vandforbrug

DANVAs direktør gennemgik også nøgletal fra den nye rapport ”Vand i tal”. Vandforbruget er nu nede på 104 liter pr. person pr. døgn, og vandet koster kun ca. 6 øre pr. liter, hvilket svarer til en udgift på ca. 5500 kr. for en gennemsnitlig husstand.

”Vandtabet er også faldet yderligere og er nu nede på 7,6 % i gennemsnit. Det er kun Holland, der er bedre end Danmark i det internationale lækage indeks,” fortalte Carl-Emil Larsen.

Nyt fra Miljøstyrelsen

Katrine Rafn og Rasmus Moes gav et overblik over aktuelle sager. I øjeblikket rejser Miljøministeriets rejsehold rundt i landet for at hjælpe kommuner og vandselskaber med at bliver endnu bedre til at lave klimatilpasning. Værktøjet PLASK er et godt redskab til at lave samfundsøkonomiske beregninger af klimaprojekterne.

”Vi har også i gangsat en opdatering af PULS databasen som led i den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi,” fortalte Katrine Rafn, og det affødte klapsalver i salen. Der er igangsat flere andre projekter og bevilget i alt 33 mio. kr. til en indsats i 2017-2020, herunder til en Hydrologisk Informations- og Prognosemodel.

Forsyningssikkerhedsanalyser

Som opfølgning på regeringens forsyningsstrategi er Miljøstyrelsen i gang med at lave analyser indenfor vandforsyning, spildevand og klimaindsats.

”Vi skal bl.a. vurdere, om den økonomiske regulering giver tilstrækkelige incitamenter til investeringer,” fortalte Katrine Rafn. I øjeblikket er Rambøll i gang med indsamling af data til fem forskellige analyser, og resultatet forventes klar 1. februar.

Ny vejledning om spildevand og Regionalmøder

I øjeblikket er en ny vejledning til spildevandsbekendtgørelsen i høring med frist den 4. december. Alle inputs er velkomne, så den nye vejledning, der forventes klar 1. januar, kan blive det bedst mulige værktøj til branchen.
Katrine Rafn oplyste også, at der holdes en række dialogmøder med kommuner og vandselskaber. Temaet i år er: Regnbetingede udløb og indberetning af data. Møderne afholdes:

  • 29. november i Middelfart
  • 6. december i Aarhus
  • 11. december i København

Pesticider

Miljøstyrelsen har fokus på pesticider i gartneri-spildevand. Udslip skal mindskes, og brug af ulovlige midler stoppes. COWI er i gang med at lave en rapport om renseteknologier. Rapporten udkommer i slutningen af november og følges op af en branchevejledning, der kommer i høring i slutningen af året.

Despenyl-chloridazon

Et overset pesticid er nu kommet på listen over stoffer, der skal analyseres for, og Vandpanelet har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på, om der også kan være andre pesticider, der skal analyseres for. Arbejdsgruppen laver en opsamling via Jupiter-databasen og aflægger rapport til næste sommer.

Ny drikkevandsbekendtgørelse

Den 27. oktober trådte en ny bekendtgørelse i kraft som implementering af nye bilag i EU’s drikkevandsdirektiv. Kontrollen af drikkevandets kvalitet skal nu ske ved forbrugerens taphane. Og enkeltindvindere med egen boring er fritaget for kontrol, men det anbefales, at de alligevel tjekker vandet hvert 5. år.

”Det er kommunerne, der fastlægger kontrolprogrammet, og der er stadig mulighed for også at tage prøver ved afgang vandværk og indgang ejendom,” understregede Rasmus Moes og oplyste, at nye kvalitetskrav træder i kraft 1. januar. Miljøstyrelsen er i dialog med bl.a. DANVA om en vejledning.

BNBO

Et bredt politisk flertal har vedtaget en ny pesticidstrategi for 2017-2021. Der er forbud mod påfyldning af sprøjtemidler og vaskepladser i boringsnære beskyttelsesområder.

”Der er lavet en BNBO handlingsplan og indgået et partnerskab mellem KL og Miljø- og Fødevareministeriet,” fortalte Rasmus Moes og oplyste, at der kommer en BNBO bekendtgørelse senere på året.

Indsatsplaner

En ny vejledning har været i høring, og den kommer ud inden jul. Der er bl.a. nye regler om kommuneplanlægning i OSD-områder. Miljøstyrelsen vurderer, at 90 – 95 % af grundvandet er tilstrækkeligt beskyttet gennem de nuværende pesticid-godkendelsesordninger.

MUDP

Katrine Rafn gav et overblik over projekter under det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, hvor vand er med i mange projekter. Der er i 2018 afsat 87 mio. kr., heraf 42 mio. på Finansloven og 45 mio. i Forskningsreserven.
”Desuden har vi en pulje på 5 mio. hvor man kan få op til 350.000 kr. pr. projekt, ” sagde Katrine Rafn, der opfordrede til at holde øje med hjemmesiden ecoinnovation.dk

Efter en formiddag med oplæg i plenum fortsatte konferencen i tre parallelle spor. 

Prisuddeling

På konferencen uddeles også fire priser: DANVA og Realdanias klimapris, Andrups Grundvandspris, BIOFOS Ressourcepris og DANVAs Initiativpris.

Peter Underlin fra Hillerød Forsyning fortalte om verdens første 100 % overdækkede renseanlæg.
Carl-Emil Larsen opfordrede alle til at krydse fingre for, at DANVA og vandbranchen vinder skattesagen, der kører i øjeblikket i Østre Landsret.
Spørgsmål fra salen.
Dorte Skræm i aktion.
Der lyttes ivrigt til, hvordan arbejdsulykker kan forebygges.
Festmiddagen foregik på Centralværkstedet. Fotos: Ole Hartmann Schmidt.