EU og europæiske flag COLOURBOX13329334.jpg

Som optakt til valget til Europa-Parlamentet har den europæiske brancheforening EurEau udarbejdet en flyer til politikerne med vigtige budskaber.

Vand er grundlaget for sundhed og velfungerende samfund. EurEau peger på disse udfordringer og vigtige indsatsområder:

 • Beskyttelse af en udsat ressource
 • Fremme af bæredygtig økonomisk vækst og jobskabelse
 • Værdien af vand i den cirkulære økonomi
 • Indgreb ved kilden for mikroforurenende stoffer
 • Korrekt prissætning for vand
 • Den voksende indvirkning af klimaforandringer på vand
 • Effektivitet i styring af ressourcer i vandindustrien
 • Styring af langsigtede aktiver i en verden, der forandrer sig hastigt
 • En bedre offentlig forståelse for vandindustrien
 • Styrkelse af vandværkernes modstandsdygtighed over for sikkerhedsrisici

EurEau understreger, at der er behov for både europæisk, national og lokal handling for at håndtere udfordringerne. Politikker skal koordineres, og de principper, der allerede er fastsat i de europæiske traktater, skal fuldt ud gennemføres. Det gælder forsigtighedsprincippet og princippet om forebyggende indsats, princippet om indgreb over for miljøskader fortrinsvis ved kilden og princippet om, at forureneren betaler.

Lovgivning

EurEau (The European Federation of National Associations of Water Services) foreslår, at politikker afspejler princippet om omkostningsdækning og mener, at alle love og politikker i EU – især hvad angår nitrater, pesticider og REACH – skal koordineres og gennemføres mere effektivt.
EurEau forholder sig specifikt til disse emner:

 • Direktivet om kvaliteten af drikkevand
 • Direktivet om rensning af byspildevand
 • Direktivet om forvaltning af badevandskvalitet
 • Regulativer om genbrug af vand
 • Fælles landbrugspolitik

Læs mere

Download flyer.