Lars-Therkildsen-taler-23.-maj-2019jpg.jpg
Der er over en milliard kroner tilbage til medlemmerne, fordi DANVA vandt skattesagen.

Formand Lars Therkildsen fremlagde bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 23. maj i Esbjerg.

De fleste ved, at jeg er et relativt beskedent menneske. Men på den anden side… man siger jo, at det var beskedenhed, der slog slagterens hund ihjel.

Når jeg nu skal aflægge bestyrelsens mundtlige beretning, så vil jeg denne gang tillade mig at være en anelse mindre beskeden. For mine damer og herrer! Vi har i skøn forening i det forgange år opnået resultater, som vi end ikke havde turde håbet på.

Det ligger mig derfor også på sinde at understrege, at vi spiller godt sammen. Vi investerer penge i vores fælles kasse - til sager, der giver os indflydelse, så vi får udbytte af det, vi betaler ind til.
Og vi kan nu hver især sidde med vores regnskab derhjemme i forsyningen og konstatere, at den investering, som vi betaler til vores fællesskab, at den nu kommer mangefold tilbage. Mine børn ville udtrykke det på denne måde: ”Far, det er da en mega god deal at være medlem af DANVA.”

Det er en god deal for danskerne, der over tid bliver sparet for 36 mia. kr. men det er så sandelig også en god deal for DANVAs medlemmer.
Bl.a. er der i talende stund over en milliard skattekroner på vej tilbage til os her i salen. Det er et af resultaterne af vores fælles indsats.
Hvor mange formænd for en brancheforening kan gå på talerstolen til en generalforsamling og sige … der er over en milliard kroner på vej til medlemmerne… det er også derfor, jeg i år forsøger mig med at være en anelse mere ubeskeden.

Resultaterne i de største sager i vores forenings historie er kommet, fordi vi i årevis har arbejdet sammen, holdt et stærkt pres med fokus på målet og forstår at pulje penge, viden og kræfter i vores fællesskab.

Det er sådan i politik, at man kan kæmpe i mange år for en sag, og så pludselig, så kommer den helt rigtige mulighed, hvor man skal slå til. Det er det, vi gør sammen.

I den mundtlige beretning her fremhæver jeg nogle af de væsentligste elementer fra året, der er gået, de suppleres af den skriftlige beretning, som er omdelt.

BNBO

En af årets helt store successer er arbejdet med grundvandsbeskyttelse. Vi har i knap 20 år kæmpet for at få indført udvidede områder med obligatorisk sprøjtefrihed omkring drikkevandsboringer. Vi ønsker at beskytte vores varelagre for fremtiden.

I januar sidste år annoncerede vi, at vi ville søge et tættere samarbejde med landbruget for at se, om vi ad den vej kunne opnå endnu bedre resultater.

Sidste sommer på Folkemødet så vi muligheden for at invitere landbruget til forhandlinger om løsninger sammen. Det lykkedes. Vi udarbejdede sommeren over og i efteråret sammen med L&F et forslag til grundvands-beskyttelse, der blev afleveret som inspiration til de folkevalgte. I januar indgik Christiansborg så en bred politisk aftale om sprøjtefri BNBO’er.

Resultatet betyder, at de udpegede BNBO’er gøres sprøjtefri. Jeg kan godt forstå, hvis der er medlemmer, folkebevægelser, forskere og andre, der ønsker sig at få udvidet sprøjtefriheden til også at omfatte de grundvandsdannende områder. Det ønsker vi jo også i DANVA. Det var bare ikke konteksten for aftalen om BNBO, der var forankret i den nationale pesticidstrategi. Sammenholdt med anbefalingerne fra Arbejdsgruppen til Vandpanelet om øget screening og overvågning står vi meget stærkere i forhold til beskyttelsen af det danske drikkevand, end vi gjorde, da vi blev overrasket af ukendte pesticidfund for næsten to år siden.

Vi vil med de udvidede analysepakker opleve, at der vil blive fundet nye stoffer. Formålet med indsatsen er at få overblik over, hvilke fund vi skal sætte ind overfor. Vi ønsker i vandsektoren at handle på et oplyst grundlag. Derfor bliver der nogle år fra nu, hvor vi må forholde os til nye stoffer, og om det er nødvendigt at rense sig ud af problemet i en årrække. Vi må holde fast i, at målet er rent drikkevand for fremtiden og tryghed ved at åbne for hanen.

Skattesagen

Også den i november afsluttede domstolssag om vandsektorens skatte-forhold viser med al ønskelig tydelighed vores forenings styrke. Vi har vundet en sejr, der sætter betydningen af medlemsskabet og kontin-gentet i relief. Det var på alle måder befriende at afslutte skattesagen, som vi har arbejdet med i ti år med den utvetydige juridiske sejr. Højesteret gav os medhold med dommerstemmerne 7-0.

Nu mangler så hele det indviklede efterspil med at få gjort regnestykket op. Vi venter fortsat på et såkaldt genoptagelsescirkulære fra Skatte-ministeriet, der skal foreligge, når der sker praksisændringer. Herefter vil der kunne foretages beregninger af åbningsbalancerne, der vil bidrage til en endog meget begrænset skattebetaling også i fremtiden. Status er, at cirkulæret nu er i høring.

Prøv lige at gøre jer det tankeeksperiment! Hvis nu vi havde lyttet til politikere og embedsmænd, der sagde, at vi havde en håbløs sag. Hvor havde vi så stået i dag? Der er medlemmer, der allerede har fået tocifrede millionbeløb tilbage i for meget betalt skat. Det beviser for mig, at det vi investerer sammen i fællesskabet af penge og viden, det kommer tilbage til os med gevinst.

Jeg siger det lige igen: Der er over en milliard kroner på vej til os...

Økonomisk regulering

Vi har også fået justeret den økonomiske regulering til gavn for os alle. Vi skal derfor i fremtiden arbejde med en indtægtsramme, der tilpasses vores faktiske omkostninger hvert fjerde år. Det gør det muligt at styre økonomien med en længere horisont.

Indtægtsrammen kan, når aftalen er implementeret, både stige og falde. Dette er en markant ændring i forhold til de nuværende regler, hvor indtægtsrammen er fast bortset fra prisfremskrivning, effektiviseringskrav og tillæg.

Forhandlinger om sprøjtefrihed i BNBO, en vundet skattesag og en regulering, der gør os mere robuste, jo, der er nok at glæde sig over.

Inddrivelse

En helt anden fælles sag, som vi i vores forening også har haft fokus på i mange år, er hele spillet om inddrivelsessystemet i SKAT. Vi er kommet langt med sagen om inddrivelse af restancer til vandselskaber.
Vi fik presset kompensationen til DANVAs medlemmer for afkøb af ikke retskraftige fordringer 20 procent højere end det, Skatteministeriet ellers ville have givet. I al ubeskedenhed tjente vi lige 20 procent ekstra ind til vores fælleskab der også. Der er god grund til at se positivt på den aftale, som Skatteministeriet vil indgå individuelt med os, men det er selvfølgelig lokale forhold, der bestemmer, om tilbuddet er rimeligt og skal tiltrædes.

Vi fik også presset på politisk, så der i forligsaftalen er indskrevet, at vi skal kunne vælge at inddrive restancer selv og anvende tredjepart til opgaven. Det har været et ønske i mange år, fordi SKAT ikke løftede opgaven. Og det var de gode kunder, der måtte op med pungen for de dårlige betalere. Implementeringen af denne sidste del mangler dog endnu.

Kritisk infrastruktur

Et flertal uden om regeringen har bestemt, at det ikke skal være muligt at sælge kritisk infrastruktur – altså vandselskaber - i demokratisk ejerskab.
Det er endnu en kæmpe sejr for foreningen. Vi har i årevis ført bevis for, at profit på vandselskaber vil medføre dyrere og dårligere forsyning til danskerne. Nu er denne sag så også blevet til en politisk aftale. Den betyder, at mindst 51 pct. af aktierne skal forblive i offentligt ejerskab til gavn for lave, stabile priser og høj forsyningssikkerhed for danskerne.

Vand i valget

Vandsagen er er blevet en del af valgkampen. Allerede under den første partilederrunde 7. maj på dagen, hvor valget blev udskrevet, var kravet om rent drikkevand med som et valgløfte fra partierne. Også i forbindelse med valget til EU er vand, klima og bæredygtighed i fokus. DANVA har både til Folketingsvalget og valget til EU-parlamentet udarbejdet materiale til kandidaterne, ligesom vi bistår dem uanset partifarve, når de har brug for viden til deres vandarbejde i valgkampen.
Vi har meldt ud til politikerne, at vand er en vækstmotor for det danske samfund. Det gælder både i forhold til sundhed, miljø og klima. Det er mit indtryk, at vores budskaber er blevet taget vel imod, så må vi se, hvordan de bliver brugt af den nye regering, og det bliver spændende at se, hvordan de nye ministerier inden for vores område bliver sat sammen.

Strategi og kontingent

Vi er ved at forme konturerne til den næste fireårige strategi for DANVA. I den forbindelse kan jeg ikke lade være med igen at nævne kontingentets størrelse set i lyset af de entydige resultater. Nogle siger til mig, at når reguleringen dikterer, at vi allesammen generelt skal effektivisere 2 % hver, så skal vores fællesskab, DANVA, også spare tilsvarende 2 %.

Men hvad er rationalet i det? Vi vil jo gerne imødegå effektiviseringskrav og stå stærkt, når vi skal forhandle de rammevilkår, der skal definere vores frihedsgrader og råderum i vandselskaberne. Hvis vi begrænser vores fælles styrke ved at sænke kontingentet, så vil det svække os, så vi har mindre kraft til at ”gå i krig med” for eksempel urimelige krav om effektivisering og andre problemstillinger, der minimerer medlemmernes handlefrihed.

Jeg mener, at vi har fået vores storslåede resultater, fordi vi står sammen. Går vi med på en præmis om at udhule vores ressourcer, så ændrer vi kurs og kan ende med at svække os selv.

Jeg håber, alle er enige i, at vores resultater er kommet, fordi vi har forstået at være gode sammen.

Det betyder selvfølgelig ikke, at DANVA ikke skal drives effektivt – selvfølgelig skal DANVA det. Og det tilser vi jo netop i bestyrelsen løbende i forbindelse med blandt andet budgetlægning, handleplaner og resultatopfølgning.

Størrelsen af kontingentet er forbundet med indsatser, der bestemmes af vores fremtidige strategi, der er med til at styre aktiviteterne i vores fællesskab. Processen for arbejdet mod en ny strategiplan blev skudt i gang ved et seminar i Vandhuset med deltagelse af bestyrelsen og repræsentanter fra rådgivende udvalg. Deltagerne har lagt sporene til, hvad vi i DANVA skal arbejde med de næste kommende fire år. Noget af det, der ligger helt top on mind er bæredygtighed, klima og verdensmål. Men det kommer I til at høre meget mere om, i takt med at processen skrider frem.

For vi hviler ikke på laurbærrene i vores forening. Foran os ligger kampe, som vi er i fuld gang med at gøre til nye sejre. Vi er ved at skabe konturerne til den nye regulering, der skal give os alle et endnu større råderum. Vi engagerer os i DANVA sammen, og sikrer os de frihedsgrader, som gør det muligt at håndtere vand på den mest optimale måde i dagligdagen.

Vi ser ind i et nyt regime med en ny regering og måske nye ministerier. Det kan få indflydelse for blandt andet krav og standarder for vand-selskaberne. Vi har opgaverne med at løfte den store IWA-kongres næste år, grundvandsbeskyttelse, vejbidrag, medfinansierings-ordning, højt-stående grundvand, tariffer, innovation, grøn omstilling og nye service-mål. Og går det, som politikerne prædiker, så er der næppe tvivl om, at der vil komme klimakrav til vandselskaberne også. Og vi kan jo lige så godt fastlægge dem selv, altså hvilke ambitiøse mål vil vi nå…, fremfor at vente på, at lovgiverne trækker dem ned over os som krav.

Alle disse indsatser vil kræve høj aktivitet for vores forening og DANVAs sekretariat de kommende år.

DANVA

Jeg er glad for at opleve, at der kommer stadig flere til DANVAs arrangementer, der skal opfylde de behov, som medlemmerne har. Det er altid en stor glæde at samles til foreningens arrangementer.

Det er også positivt, at den store majoritet af mænd, som vi har i vand-sektoren, ser ud til at blive mere udlignet. Det må nemlig være et mål for vores sektor også, at skabe en bedre kønsmæssig balance.

Vi har de store arrangementer som Nytårstaffel, Forsyningstræf, Vandforum, Årsmøde og Dansk Vandkonference, der har stor tilslutning ligesom vores temadage og kurser.
Tak, fordi I bakker op om den fælles opgave, det er at dele vores viden i vandsektoren og skabe rammer for at opnå resultater sammen.

Den direkte dialog styrker vores arbejde i foreningen og binder os endnu tættere sammen. De stadig flere deltagere til vores store arrangementer fortæller mig noget om den massive opbakning, der er til foreningen.

Også valget til bestyrelsen i 2018 med mange kandidater peger i retning af en stor interesse for det fælles arbejde. Vi har fået en ny og efter min vurdering styrket og velfungerende bestyrelse.

Jeg og sekretariatet vil gerne takke de mange medlemmer, som er med til i task forces, projektgrupper og netværk at føde viden ind til de sager, som vi arbejder med i DANVA. Vores varetagelse af medlemmernes interesser er helt og aldeles afhængig af jeres engagement.

Jeg vil gerne takke DANVAs sekretariat, der har kæmpet for, at vi har kunnet hive de mange sejre i hus. Vandsektoren anerkendes for at vise vejen for de andre forsyningsgrene, og vi har en troværdighed, der afføder respekt. Det giver et godt billede af den seriøsitet, der er grundlaget for arbejdet med vand.

Sådan skal det også være i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at vi hver især gør os umage med at tænke vandfællesskab. Det er trods alt det, der har sikret os de historisk fornemme resultater…

En milliard på vej til os allesammen… jeg er stolt af det, vi har gjort sammen…