EU flag foran kontorbygning COLOURBOX29204860.jpg

Hvilke EU-regler arbejdes der aktuelt på, og hvilke aktiviteter med særlig relevans for den danske vandsektor er der egentlig i EU?

Her kan du få et overblik over de nye regler, forslag, evalueringer og generel regulering, som DANVA og EurEau arbejder med.

DANVA varetager den danske vandsektors interesser over for EU ved at være aktiv i EurEau. Den tætte kontakt til den europæiske lovgivnings-proces giver muligheden for at komme med indspil, og et tidligt og detaljeret kendskab til lovgivningen fra Bruxelles stiller DANVA stærkere i dialogen med de danske embedsmænd, når den skal implementeres i dansk lovgivning.

Nye regler

EU ønsker, at organisk og affaldsbaseret gødning skal få adgang til det indre marked. Spildevandsslam blev dog ikke omfattet af gødnings-ordningen, men et opfølgende arbejde er i gang med henblik på evt. at inkludere salg af struvit, som spildevandsforsyninger kan udvinde af slammet.

Direktivet om engangsplast vil betyde en reduktion af produkter som vatpinde og vådservietter, hvilket vil optimere driften af renseanlæggene. Der kommer et udvidet produktansvar, som vil betyde, at den markeds-føringsansvarlige skal finansiere oprydning af ”henkastet” affald mm.

Forslag

Revisionen af drikkevandsdirektivet er lige om hjørnet. Den omfatter bl.a. forslag om skærpede regler, der skal forebygge drikkevandsforurening ved at indføre en risikobaseret tilgang til vandforsyningssystemer, hele vejen fra indvindingsområde til taphane.

Desuden vil et udkast til forordningen om minimumskrav til anvendelse af renset spildevand, der udspringer af Kommissionens handlingsplan for cirkulær økonomi, fastlægge fælles regler for genanvendelse af renset spildevand til markvanding.

Inden for landbrugspolitik arbejder EU-Kommissionen med støtte-ordninger, der skal mindske effekten på klimaet og bidrage til opfyldelse af FN’s mål for bæredygtig udvikling.

Evalueringer

Evalueringen af vandrammedirektivet, der skal sikre god økologisk tilstand af vandmiljøet, er startet. I kølvandet heraf er der lagt op til at evaluere såvel grundvandsdirektivet som direktivet om prioriterede stoffer.
Også byspildevandsdirektivet skal evalueres, og en revision kan medføre krav til rensning for farmaceutiske stoffer. Som opfølgning på det vil der senere ske evaluering af badevands- og nitratdirektiverne.

Generel regulering

EU's regler om persondatabeskyttelse og hjemmesiders tilgængelighed har allerede et par år på bagen. Herudover vil der komme nye regler om åbne data og videreanvendelse af den offentlige sektors informationer: det såkaldte PSI-direktiv.

EU’s udbudsregler er kendte, og koncessionsdirektivet skal evalueres. Spørgsmålet er, om udbudskravet til koncessioner også vil angå indvindingstilladelser til drikkevand.

Inden for beredskabsområdet vil NIS-direktivet stille nye it-sikkerhedskrav til væsentlige forsyningsaktører. Og i forhold til internetopkoblede produkter vil der komme nye regler for cybersikkerhedscertificering.

Aktuel EU-regulering

Download skema og få et overblik over status for:

 • Gødnings-forordningen
 • Direktivet om engangsplast
 • Drikkevandsdirektivet
 • Forordning om mimimumskrav til genbrug af vand
 • Den fælles landbrugspolitik (CAP)
 • Byspildevandsdirektivet
 • Vandrammedirektivet
 • Direktiv om prioriterede stoffer indenfor vandpolitik
 • Grundvandsdirektivet
 • Badevandsdirektivet
 • Nitratdirektivet

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på tlf. 8793 3510 eller e-mail sv@danva.dk