EU og europæiske flag COLOURBOX13329334.jpg (1)

Interview med europaparlamentarikere Christel Schaldemose (S) og Morten Løkkegaard (V).

Søndag den 26. maj 2019 er der valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Læs to erfarne kandidaters bud på interessante emner inden for vand set fra et EU-perspektiv.

Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet, mener: 

I Danmark kan vi tage et glas rent vand direkte fra hanen. Sådan er det ikke alle steder i verden – ikke engang i EU. Men det rene danske vand skal vi ikke tage for givet.

Forurening af vores drikkevand er ikke længere udsædvanligt. Hele 95 gange blev der i 2017 sendt vand ud til forbrugerne med for høje koncentrationer af pesticider. Størstedelen af disse stammede fra desphenyl-chloridazon, der er forbudt i Danmark. Og i 2018 førte for høje koncentrationer af pesticider i drikkevandet til, at man enten lukkede eller foretog andre indgreb ved over 250 vandboringer.

Samtidig er koncentrationen af nitrat i vores grundvand stigende. For at leve op til EU's vandrammedirektiv skal Danmark inden 2027 reducere den årlige kvælstofudledning til 42.000 ton, og her har regeringens landbrugs-pakke fra 2016 på ingen måde hjulpet. Landmændene har nemlig ikke levet op til de frivillige krav om at nedbringe udledningen årligt med 1451 ton. De har blot reduceret med 12 ton, hvilket svarer til under 1 procent.

EU skal mere på banen

Forskning peger på, at det kan kobles sammen med en øget koncentra-tion af nitrat i grundvandet, og at flere og flere prøver fra det øvre grundvand overskrider grænseværdierne for nitrat i vores drikkevand. I sidste ende betyder det en øget risiko for forbrugerne. Et studie fra Aarhus Universitet viser nemlig, at nitrat i drikkevandet giver en forhøjet risiko for tarmkræft – også selvom koncentrationerne ikke overskrider grænseværdierne!

Alarmklokkerne bimler løs, og det gør mig oprigtigt bekymret.

Det er godt, at vi nationalt blev enige om en ny pesticidstrategi i januar, der bl.a. kræver et sprøjtestop ved boringsnære beskyttelsesområder. Det er et skridt i den rigtige retning. Men vi skal også have EU mere på banen. Det er det, jeg arbejder på. For vi kan godt forbyde stoffer som chloridazon i Danmark - det har vi gjort - men når det stadig er godkendt i EU og bruges i lande omkring os, så er der en risiko for, at det alligevel ender i vores danske vand. Derfor er det EU, vi skal kigge mod for at finde langvarige løsninger.

Det kan kun gå for langsomt

I Europa-Parlamentet vedtog vi i januar det særlige pesticidudvalgs anbefalinger til, hvordan vi retter op på procedurerne for godkendelse af pesticider og harmoniserer systemet. Kun på den måde kan vi være sikre på, at stoffer der er skadelige for os eller vores miljø, ikke bliver anvendt i EU. Det skal bl.a. ske ved at oprette et overvågningssystem for pesticider. Så kan vi få indsamlet data om pesticidernes giftighed og bruge dem, når vi fastsætter grænseværdier og tager stilling til nye godkendelser for pesticider.

Næste skridt er, at anbefalingerne bliver gjort til lov. Og det kan kun gå for langsomt. Det handler om at beskytte vores danske vand. Men det handler også om, at alle europæere skal have adgang til rent drikkevand.

Morten Løkkegaard, medlem af Europa-Parlamentet for Venstre, mener:

Der er mange ting at være glad for som dansker: Vi har et godt samfund med produktive og veldrevne virksomheder, der skaber vores velstand, og et velfungerende velfærdssystem, hvor afstanden mellem rig og fattig er meget lille.

Men der er også andet at glæde sig over. For eksempel rent drikkevand. Vand direkte fra vandhanen. Det er nok en glæde, de fleste af os tager for givet, men det er som bekendt ikke alle, der kan åbne for slusen og tage en tår direkte fra hanen. I Danmark har vi det bedste drikkevand i verden.

For Venstre er rent drikkevand en mærkesag. Og der er heldigvis bred politisk enighed om at bevare det gode drikkevand. Men – i sidste ende er rent vand også et europæisk spørgsmål. Derfor er der brug for en fælles indsats for at sikre rent drikkevand over hele Europa.

En endnu grønnere retning

Generelt er drikkevandskvaliteten i Europa høj, selvom om kvaliteten i landdistrikterne i visse lande halter. Venstre vil kæmpe for at dreje Europa i en (endnu) grønnere retning efter det kommende Europa-Parlaments-valg.

Derfor har Venstre også lanceret ideen om en fælleseuropæisk klima- og miljøpagt, der skal sikre, at al lovgivning fremadrettet tager højde for klimaet og miljøets bedste. Præcis som der i dag foretages økonomiske konsekvensberegninger af al EU-lov, så skal der også fremadrettet foretages klima-og miljømæssige vurderinger af al ny lovgivning. Skal vi for alvor gøre noget godt for vores miljø, så skal vi begynde at tænke horisontalt. Det vil ikke alene være godt for vandet, det vil være godt for hele det grønne område.

Vil højne drikkevandskvaliteten

Vandområdet er en høj prioritet i Europa-Parlamentet, og også i min liberale gruppe, ALDE. Det er blandt andet kommet til udtryk ved drikkevandsdirektivet, hvor vi har forpligtet os til at arbejde for højere kvalitet af drikkevand. For selv om kvaliteten er høj, kan vi stadig højne kvaliteten over hele Europa.

Venstre spiller ikke hasard med klodens fremtid. Vi tager ansvar for vores og de fremtidige generationers ve og vel, og vi skal handle nu.