Justitia med bøger COLOURBOX28899676.JPG

Under forskellige ministre har der siden 2014 pågået et arbejde med at forenkle miljø- og fødevarelovgivningen. Nu skal et lovkompas gennemføres.

Hensigten med arbejdet er at se på en ny struktur af lovgivningen for herefter at udarbejde nye love, som afspejler strukturen.

Som opstart på arbejdet blev en række interessenter, herunder DANVA, bedt om at komme med hvert deres bud på en struktur. DANVA indleve-rede sit indspil i januar 2014 og blev i forbindelse med præsentationen heraf opfordret til at give et uddybende indspil, hvilket foreningen gjorde i juli 2014. Hovedpunktet i DANVAs indspil var et ønske om to sektorlove på vandområdet – en lov der regulerede vand- og spildevandsforsyning-ernes aktiviteter og en lov, der samlede al øvrig lovgivning omkring vandkredsløbet.

Miljø- og Fødevareministeriet bearbejdede herefter alle interessenternes indspil og overgav et strukturforslag til et eksternt ekspertpanel. Ekspertpanelet udgav sine anbefalinger til en ny struktur, det såkaldte ”lovkompas”, i december 2017, og anbefalingerne kom derefter i høring. Ekspertpanelets anbefalinger var i stort omfang på linje med DANVAs tidligere indspil, og DANVA kunne derfor afgive et positivt høringssvar i februar 2018. Læs høringssvaret om gennemførelsen af lovkompasset her.

Miljø- og Fødevareministeren har nu iværksat implementering af struk-turen. Ophævelsen af en række love og en ny dyrevelfærdslov i inde-værende folketingssamling er allerede iværksat. Derudover har Miljø- og Fødevareministeren kontaktet interessenterne og dermed DANVA for at få foreningens holdning til, hvilke skridt i implementeringen af lovkompasset, der bør være de næste.

Læs mere

Ekspertpanelets anbefalinger om Lovkompasset, udgivet december 2017, kan læses her.

DANVAs høringssvar af 27. februar 2018 om ekspertpanelets anbefalinger kan læses her.

DANVAs notat fra januar 2014 om forenkling af natur- og miljølov-givningen kan læses her.

DANVAs notat fra juni 2014 om systematisering af natur- og miljølov-givningen kan læses her.

Yderligere information

Kontakt Hannah Scheel Andersen på 8793 3562 eller hsa@danva.dk