Carl-Emil-Larsen-pressefoto-2016.jpg (1)

Hvis reguleringens spændetrøje løsnes, kan vandsektoren være med til at opfylde Danmarks klimamål og understøtte teknologiudvikling af vandløsninger til gavn for danskerne, eksporten og fremtiden, skriver DANVAs direktør Carl-Emil Larsen på Altinget.dk.

Vandsektoren kan blive energiproducerende og klimaneutral.
Det vil medvirke til at nedbringe Danmarks samlede CO2-udledning og skabe et unikt udstillingsvindue for danske vandløsninger.

Vandselskaberne har store ressourcer i spildevandet, som skal udnyttes. For eksempel kommer cirka 14 procent af fjernvarmen i Roskilde fra spildevandet i det lokale renseanlæg i Fors A/S.
Flere steder producerer vandselskaber mere grøn energi, end de kan bruge, hvorfor den overskydende el sendes ud på nettet som vedvarende energi. Og som noget nyt kan man nu også omdanne spildevandsslam til biobrændstof.

Aalborg Universitet har sammen med Aalborg Vandkoncern A/S fundet formlen på, hvordan slam omdannes og raffineres til biofuel til brug for blandt andet flymotorer. Forsøget rulles nu ud i storskala, og man forventer at kunne dække behovet til alle indenrigsflyvninger.

Verdens mest regulerede vandsektor

Vandsektoren ønsker at nedbringe udledningen af lattergas, metan og CO2 fra deres anlæg.
Bestræbelserne viser gode takter, hvilket kan blive løsninger, der udbredes til resten af verden til gavn for vores eksport.
Grøn strøm, fjernvarme fra spildevand, gas, biobrændstof og så naturligvis postevand fra rent grundvand, der ikke at forglemme er verdens mest klimaneutrale drikkevare.
Alt dette er eksempler på, hvad vandsektoren kan bidrage med af løsninger til klimaudfordringerne.

Mange vandselskaber er allerede langt i deres bestræbelser, dog kan flere af dem være på vej til at miste pusten, fordi de hæmmes af, at den danske vandsektor er verdens mest regulerede.
Den regulative spændetrøje har kun et eneste sigte, og det er, at vand-selskaberne skal holde sig helt stringent til deres kerneydelser og opfylde høje effektiviseringskrav.

Reguleringen er nemlig ikke lagt an på, at vandselskaberne skal kunne understøtte løsningen af klimaudfordringerne. Men det kan den blive. Problemet er nemlig, at samfundet forlanger, at vandselskaberne skal levere resultater på mange flere bundlinjer end kun den økonomiske, mens den nuværende regulering kun har et eneste sigte - nemlig at spare sig til lave vandtakster.

Reduktion af drivhusgasser hæmmes

I Danmark og resten af verden efterspørges rent drikkevand, miljøvenlig håndtering af spildevand og klimaløsninger for at undgå oversvømmelser.
De danske vandselskaber producerer flere steder mere grøn energi fra deres processer, end de kan bruge i produktionen, hvilket kommer danske el-kunder til gode.
De bidrager også med en væsentlig del af fjernvarmen, måske den kan komme helt op på 40 procent i hele landet, og vandselskaberne vil gerne kunne levere endnu mere på alle bundlinjer til gavn for klimaet og miljøet. Men det kræver, at man løsner reguleringens spændetrøje.

For når effektiviseringskravene er højere end det, selskaberne realistisk set kan nå at effektivisere, fører det til nedskæringer i service og miljøforhold, manglende vedligehold, manglende investeringer og/eller manglende omkostningsdækning, hvorved selskabernes langsigtede økonomi og innovationskraft udhules.
Svækkelsen betyder samlet set, at vandsektoren hæmmes kraftigt i at understøtte Danmarks ambitiøse målsætning om reduktion af drivhus-gasser med 70 procent i 2030. Og det er ærgerligt.

Lad os levere løsninger

Det vil være bedre at sætte turbo på udviklingen af nye grønne vand-teknologiske løsninger og en endnu større udnyttelse af restprodukterne i spildevandet til gas, el, biobrændstof og fjernvarme samt begrænsningen af emission fra renseanlæg. Alt dette kan være med til at hjælpe til med opfyldelsen af Danmarks klimamål.

For at kunne udnytte mulighederne bør de generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne suspenderes, de regulative hæmmere fjernes, og så skal der foretages en statslig merinvestering i de puljer og programmer, som understøtter forskning og udvikling inden for vandområdet.

De danske vandløsninger, der understøtter den grønne omstilling, er i høj kurs over hele verden. Det skal de blive ved med at være. Men det kræver færre sparekrav og en sammentænkt regulering.

Eller sagt på en anden måde. Slip vandsektoren fri, så den kan levere løsninger til gavn for klimaet og miljøet.
Den strategi vil være langsigtet og komme Danmark og resten af verden til gode.

DANVAs debatindlæg blev bragt på Altinget.dk den 25/9-19.