Lars Therkildsen taler til deltagerne på Nytårstaffel.jpg
Der var cirka 80 deltagere til DANVAs nytårstaffel 9. januar i Vandhuset.

DANVAs formand understregede i sin tale på Nytårstaffel, at vandsektoren kan bidrage til rigtig meget både i forhold til klimatilpasning og nedbringelse af CO2 udslippet.

”Klima er uden sammenligning det vigtigste emne i vor tid, og derfor står det selvfølgelig også allerøverst på dagsordenen hos DANVA,” sagde Lars Therkildsen.

Formanden glædede sig over de store sejre, DANVA har opnået i årets løb.

”Når jeg ser på 2019 med vandbriller, så er den politiske aftale om boringsnære beskyttelsesområder og muligheden for privat inddrivelse af gæld hos vandkunderne, de største sejre, vi har opnået. Sejrene kom i hus, fordi vi i årevis har opretholdt et stærkt pres og har stået sammen i foreningen,” sagde han.

Lars Therkildsen er også tilfreds med, at der med de fleksible indtægts-rammer bliver bedre vilkår for vandselskaberne ift. den økonomiske regulering.

Han oplyste, at udkast til ny strategi kommer i høring hos medlemmerne i februar, og DANVAs strategi 2020-2024 skal vedtages på general-forsamlingen i maj.

”Vi har meget at glæde os over i foreningen. Det er imponerende resultater, vi har opnået sammen,” understregede Lars Therkildsen.

Årets tema i DANVA er vand, klima og natur.

Han ser ligesom resten af vandbranchen frem til International Water Associations kongres i København den 18.-23. oktober, der forventes at tiltrække over 10.000 deltagere fra hele verden.

Verdensmål og regnskab for SDG-erne

Hvordan går det med at opfylde FN’s mål for bæredygtig udvikling? Det er Deloitte i gang med at finde ud af. Firmaet har fået til opgave at hjælpe Danmarks Statistik med at lave en baseline og fastsætte indikatorer, der kan måle udviklingen, fortalte Andreas Kryger Jensen, der er senior manager i Deloitte.

”Vi skal gøre verdensmålene til vores egne mål. Alle skal kunne se sig selv i det, og vi skal finde ud af, hvad der er mest relevant at måle på,” sagde Andreas Kryger Jensen. Han fortalte, at der skal laves indikatorer på flere niveauer (vores liv, vores planet og vores samfund), og der udgives tre rapporter.

”Hvad synes I, det er mest relevant at måle på?” spurgte Anders Kryger Jensen og opfordrede til at sende forslag ind på hjemmesiden www.voresmaal.dk og at deltage i workshops hhv. 27. januar i Sønder-borg eller 29. januar i Kalundborg.

Mange vandselskaber arbejder allerede med verdensmålene, og klima og folkesundhed er nogle af de centrale indsatsområder.

Der kom også et par kritiske kommentarer:
”I Billund vil vi gerne gøre en indsats i forhold til overløb af spildevand, men kommunen vil ikke give os tilladelse. Og vi ville gerne udnytte vores slam bedre, men der oplever vi barrierer i lovgivningen,” sagde Ole Johnsen, der er direktør i Billund Vand.

Niels Møller Jensen understregede, at selvom Danmark er et lille land, kan vores indsats betyde meget som inspiration for resten af verden.

Jens Bastrup opfordrede til at se indsatserne i et holistisk perspektiv.

Anders Bækgaard mente, at den nationale handlingsplan for bæredygtig-hed trænger til en opdatering.

Et nyt olieeventyr – slam i flymotoren

På Aalborg Universitet arbejder de med et meget lovende forsknings-projekt, hvor slam og andet organisk affald gennem en kemisk proces kan omdannes til miljøvenlig bio-olie.

”Processen foregår ved at opvarme væsken til 400 grader under tryk. På den måde kan vi lave bio-olie på 15 minutter, mens det tager 100 mio. år for naturen at lave olie af organiske materialer,” fortalte lektor Thomas Helmer Pedersen fra Institut for Energiteknik.

”Vi foreslår, at bio-olien fortrinsvis bruges til at erstatte brændstof til fly og skibstrafik. Her vil vi kunne erstatte 2/3 af brændstofforbruget” sagde han.

Med HTL metoden kan der samtidig udvindes fosfor fra slammet, og opvarmningen betyder, at slammet hygiejniseres, så medicinrester og mikroplast forsvinder.

Forskningsprojektet på Aalborg Universitet har en ramme på 20 mio. euro, og der er etableret et pilotanlæg i Aalborg. Andre danske universiteter arbejder med lignende projekter, ligesom der er forsøg i gang i Norge, Indien, Italien, Canada og USA.

Klimaforandringerne er her nu

Folketingsmedlem Signe Munk (SF) talte om vand, klima og natur set fra Borgen. Hun er ordfører for både klima, energi og forsyning og er meget tilfreds med, at det lykkedes at forhandle en ambitiøs klimalov på plads med et ambitiøst mål om at nedbringe CO2 udslippet med 70 %. Hun fortalte, at Danmarks klimalov var et af de eneste lyspunkter på COP25 topmødet.

”Nu er det vigtigt med handling, og vi har brug for input fra jer om, hvad der helt konkret kan gøres,” understregede Signe Munk og tilføjede, at det er vigtigt med helhedsorienterede løsninger.

”Jeg kan godt forstå, at de, der bor langs Gudenåen, er træt af oversvøm-melser – og at fange laks i baghaven. Der skal findes løsninger på tværs af kommunerne,” sagde hun.

Hun understregede, at det er også vigtigt at sammentænke klimatilpas-ning og natur fx ved at tage lavbundjorde ud af drift.

”Naturen skal have mere plads, og vi skal gøre noget for biodiversiteten,” understregede hun og tilføjede, at skovrejsning både beskytter grund-vandet og skaber mere natur.

”Nu skal vi på Christiansborg i gang med at lave klimahandlingsplaner og se på økonomien. Den grønne omstilling kommer til at koste, men det er endnu dyrere at lade være med at gøre noget,” understregede hun.

Jens Bastrup opfordrede til at ændre rammevilkårene for vandsektoren, så der bliver mindre fokus på effektivisering og mere fokus på mulighed for at investere i holistiske løsninger.

Signe Munk var enig i, at vandsektoren har behov for bedre muligheder for at investere i nye innovative løsninger, og hun vil arbejde for, at de fleksible indtægtsrammer implementeres hurtigst muligt.

”På nogle verdensmål går det godt i Danmark, og vi kan være en forandringskraft i verden inden for vand- og energiteknologi. Men vores ressourceforbrug er alt for højt,” understregede hun.

DANVA deltager i partnerskabet om vand, affald og cirkulær økonomi og skal give input til regeringen i midten af marts.

Initiativpris til Bo Laden

DANVA modtog flere nomineringer til initativprisen, og foreningens formand Lars Therkildsen fortalte, hvorfor bestyrelsen i år valgte, at Bo Laden fra Aalborg Forsyning skulle have prisen.

”Aalborg går nye veje og viser vejen frem. I har gjort en stort indsats for grundvandsbeskyttelse, lavet klimaparker, ansætter skæve kompetencer og arbejder med verdensmålene. Og du har gjort en stor indsats i forhold til digitalisering og DANDAS, og så er du god til at samarbejde og indgå i partnerskaber,” sagde Lars Therkildsen i sin motivation.

Bo Laden blev meget stolt og glad over at modtage prisen.

”Når jeg ser udover forsamlingen her og alle de kompetencer, der er samlet i dette rum, bliver jeg virkelig stolt over at være udvalgt til prisen,” sagde han.

Både Lars Therkildsen og Bo Laden var enige om, at initiativprisen er meget vigtigere end Oscar uddelingen, for vandbranchen er fundamentet for et velfungerende samfund.

Læs mere

Læs hele Lars Therkildsens tale her. 

Download Andreas Kryger Jensens præsentation om verdensmålene her.

Download Thomas Helmer Pedersens præsentation: Spildevandsslam i flymoteren.

Læs pressemeddelelse om DANVAs initiativpris til Bo Laden her. 

Se flere fotos