Strand og marker.jpg

Landmænd fra Agerskovgruppen, kommer med fejlagtige påstande i Jyllands-Posten 16. og 23. august. De påstår, at det ikke er udvaskning fra landbruget men udledning fra byerne, der alene er årsag til iltsvind. Det er faktuelt helt forkert.

Langt den største påvirkning af vandkvaliteten i søer, åer og kystnære områder kommer fra landbruget, der bidrager med over ca. 60 pct. af belastningen. Ca. 30 pct. skyldes baggrunds-påvirkning, der enten kommer med havstrømme fra andre lande eller falder som forsuret regn. Under 10 pct. i gennemsnit af den påvirkning, der er til vandmiljøet, stammer fra byernes udledning af spildevand gennem renseanlæg.

Agerskovgruppen påstår også fejlagtigt, at det var spildevand fra København, der var skyld i døde hummere i Kattegat i 1986. Det var både industrien, udledning fra byerne samt landbrugets bidrag fra overgødskning, der fik skylden. Men det satte gang i en historisk udbygning af byernes renseanlæg. Fra 1989 til 1998 resulterede det i, at de reducerede udledningen af organisk materiale med 90 pct., kvælstof med 71 pct. og fosfor med 87 pct.

Det er heller ikke rigtigt, som Agerskovgruppen påstår, at dårligt badevand med giftige blågrønalger og farlige bakterier ofte skyldes byernes spildevand. Dårlig badevand i søer og åer skyldes helt overvejende udvaskning af næringsstoffer fra landbruget og er oftest en permanent tilstand.

Spildevandsselskabernes indsats er den direkte årsag til, at badevandskvaliteten år efter år er helt i top i Europa, og at vi som de eneste i verden kan bade i byernes indre havne.

Men ved at modernisere lovgivningen kan vi gøre det endnu bedre. Derfor inviterer DANVA til konference 15. september om samfundets forventninger til udledningen fra byerne.

Langt den største udledning af kvælstof og fosfor til det danske vandmiljø kommer fra landbruget. Er landmændene fra Agerskovgruppen ligesom spildevandsselskaberne villige til at gøre det bedre?

FAKTA

Agerskovgruppen er en gruppe af danske landmænd, som har indrykket en annonce med en tegning og en række udsagn, der kan læses under tegningen. 

Teksten under tegningen lyder: "Jeg er gået tør for gylle, men så kan man jo bare hente ved kommunernes rensningsanlægs udløb".

Agerskovgruppen mener: 

 • Det store iltsvind i 1986, hvor hummere døde i Kattegat, skyldtes spildevand fra København.

 • Landbruget fik skylden. 

 • Det medførte tre vandplaner, som har kostet landbrugsfamilier mere end 100 milliarder kroner. 

 • Dårligt badevand, giftige blågrøn-alger og farlige bakterier skyldes ofte spildevand.

 • Milliarder af liter urenset eller delvis urenset spildevand strømmer stadig ud i det danske vandmiljø hvert år. 

 • Den kvælstof, som tabes ud af jorden, sker især om efteråret og vinteren og har ingen betydning for algeopblomstring i det danske vandmiljø.

 • Staten nøjes med at måle på den samlede udledning af kvælstof og fratrækker det, som kommunerne selv "mener", de udleder. Resten giver man landbruget skylden for. 

 • Miljøministeren udtaler, at fordi det er for dyrt at rense spildevandet, skal landbruget påføres nye miljøregler. 

 • Ministeren kræver derfor, at landmændene skal så op til halvdelen af arealet til med afgrøder, der ikke må høstes, kaldet efterafgrøder, på grund af udledning af urenset spildevand fra byerne. 

 • Afgrøder, der ikke må høstes, er spild af ressourcer og en belastning af klimaet. 

 • Der er stadig landbrugsfamilier, der går fra hus og hjem på grund af danske miljøregler foranlediget af udledning af urenset spildevand fra byerne. 

 • Miljøplanerne betyder tab af danske arbejdspladser og eksport på grund af byernes spildevand. 

 • EU-retten definerer "forureneren-betaler-princippet". Juridiske eksperter anerkender ikke den danske beregningsmetode, hvor landbrugsfamilierne belastet af det, som kommer fra spildevand. 

 • Danske landbrugsfamilier vil ikke længere finde sig i forskelsbehandlingen og har sagsøgt den danske stat.