1200Px Oversvømmelse Ved Pramdragerstien Panoramio
Foto: Colourbox. I Danmark stiger grundvandsspejlet, og i mange byer giver det anledning til fugtige kældre, fugtige huse, ustabile veje og påvirkning af renseanlæggenes drift. En analyse har vist, at vandselskaberne kan løse problemerne billigst og bedst.

Det kan betale sig at gå sammen om løsninger, der fjerner det højtstående grundvand fra bygninger og veje.

I Danmark stiger grundvandsspejlet, og i mange byer giver det anledning til fugtige kældre, fugtige huse, ustabile veje og påvirkning af renseanlæggenes drift.

Ingen hjælp i lovgivningen

Da lovgivningen, som den er i dag, ikke regulerer, hvem der har ansvaret for at finde en løsning på problemerne med et stigende grundvandsspejl, står grundejerne i dag selv med problemerne. I praksis viser det sig at være en næsten umulig opgave for den enkelte grundejer eller for en gruppe grundejere at løse problemerne.

Beregninger på fire løsninger

Derfor har DANVA og KL i samarbejde med vandselskaber og kommuner designet tekniske løsninger og regnet på samfundsøkonomien i 4 forskellige byområder. Der er regnet på løsninger, hvor husejerne selv etablerer de nødvendige fælles ledningssystemer og dræn omkring egne huse og på løsninger, hvor selskaberne står for etableringen.

Resultaterne af de samfundsøkonomiske beregninger viser entydigt, på tværs af de fire områder, at den samfundsøkonomiske rentabilitet er størst, når spildevandsselskaberne etablerer løsninger.

Samfundet får 2-7 kroner igen for hver investeret krone

Og samfundsøkonomiske beregninger viser entydigt, at samfundet er bedst tjent med, at det er vandselskaberne, der etablerer løsninger, der afhjælper problemer med højtstående grundvand.

Analysen viser, at værdien af de samlede gevinster faktisk overstiger værdien af de samlede omkostninger. For hver investeret krone får samfundet mellem 2 og 7 kroner i værditilvækst, viser det sig.

Det skyldes blandt andet, at ejendomsværdierne på boligerne i de berørte områder stiger mest, når det er vandselskabernes løsninger, der bliver implementeret.