Årslev redigeret.jpg
Vandsektoren kan bidrage med smarte løsninger, som håndterer de stadig stigende regnmængder, samtidig med at biodiversitet, klima og vandmiljø får en hjælpende hånd.

Vandsektoren kan bidrage med smarte løsninger, som håndterer de stadig stigende regnmængder, samtidig med at biodiversitet, klima og vandmiljø får en hjælpende hånd.

Sol, sommer – og skybrud. Dråberne fra oven bliver som følge af klimaforandringer flere og kraftigere, derfor er behovet for smarte løsninger, som håndterer den voldsomme regn, større end nogensinde. Erfaringer viser, at man får mest klimatilpasning for pengene, hvis man kan bremse vandet, inden det rammer byerne. I DANVA peger man netop på vandparkering og sløjfning af dræn af lavbundsjorder som en helhedsorienteret løsning.

 

”Det er et politisk kinderæg, som også kan være med til at løse flere problemer, vi står med. Det gælder først og fremmest i forhold til oversvømmelser og de skader, der forårsager,” siger Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA, til magasinet DANSKVAND.

 

I juni-udgaven stiller DANSKVAND skarpt på, hvordan vandsektoren kan bidrage til øget biodiversitet gennem helhedsorienterede klimaløsninger. Som et led i udmøntningen af en smartere jordfordeling er en af nøglerne netop vandparkering.

 

Omfordeling af jord løser mange problemer
Det går naturligvis ikke at parkere tusindvis af kubikmeter regnvand på en mark uden aftale med lodsejeren. Det er her partnerskabet Collective Impact kommer ind i billedet. Her arbejder man med “multifunktionel jordfordeling”. Partnerskabets formand, Søren Møller, forklarer begrebet:

“Multifunktionel jordfordeling er en ny form for jordfordeling på tværs af en mangfoldighed af interesser. Det er et puslespil, hvor der byttes om på jord gennem køb og salg mellem jordejere, så flere ønsker om den fremtidige arealanvendelse imødekommes,” siger Søren Møller til DANSKVAND.

 

I Collective Impact er der særligt fokus på at tage lavbundsjorder i eksempelvis ådale ud af drift, fordi gevinsten for natur og vandmiljø er stor. Ved at tage lavbundsarealer ud af drift, kan man reducere tilførslen af kvælstof til vandmiljøet betragteligt. Disse jorder er samtidig meget kulstofholdige og tegner sig for omkring 40 % af landbrugets samlede udledning af klimagasser. Ved at droppe dyrkningen og lade vandstanden stige vil man kunne opnå en stor reduktion af CO2-udslip til atmosfæren. Derudover får man mere sammenhængende natur til gavn for biodiversiteten i området.

Professor: Super god idé

Professor ved DTU Miljø, Karsten Arnbjerg-Nielsen, er stor tilhænger af, at man dropper dræn og i stedet bruger lavbundsjorder til vandparkering.

“Der er tidligere drænet meget i Danmark, men efter nogle årtier falder jorden sammen og er ikke længere rentabel som landbrugsjord. Samtidig er der blevet mere opmærksomhed om vandmiljø og klimahensyn. Derfor er det en super god idé at sløjfe dræn og gøre det muligt at oversvømme lavbundsområder,” siger Karsten Arnbjerg-Nielsen til DANSKVAND. Han forsvarede tidligere i år en doktorafhandling om risiko og handlemuligheder i en fremtid med mere vand.

DANVA er med i partnerskabet Collective Impact, og Carl-Emil Larsen ser et stort potentiale i den smarte jordfordeling. En afledt effekt vil være, at kloakkerne bliver skånet for store mængder drænvand.

“Der er i princippet tale om rent vand, som ender i kloakker. Det er beregnet, at dette vand optager op til 30-40 procent af kapaciteten i spildevandsanlæg. Udtagning af lavbundsjorder kan hjælpe til at nedbringe mængden af drænvand i vores kloaksystemer,” siger Carl-Emil Larsen.

Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer sidder også med i partnerskabet, og begge er ligesom DANVA tilhængere af udtagning af landbrugsjord gennem multifunktionel jordfordeling. Alle tre organisationer optræder i én af artiklerne i juninummeret af DANSKVAND.

Engsøer ved Aarhus giver firedobbelt gevinsten

Årslev Engsø og Egå Engsø er relativt nye søer, som er blevet anlagt i nærheden af Aarhus. Dige og dræn blev droppet med det formål at oversvømme den urentable landbrugsjord for at skåne Aarhus Bugt og Kattegat for store mængder kvælstof. Søerne virker altså som naturlige renseanlæg, men de afledte effekter af de to engsøer illustrerer potentialet i vandparkering og multifunktionel jordfordeling. Søerne har nemlig også forhindret oversvømmelser, givet rig biodiversitet og givet befolkningen nye rekreative områder.

Aarhus' rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), er så glad for engsøerne, at han nu foreslår anlæggelse af en tredje af slagsen, Hede Engsø, hvor vandparkering som værn mod oversvømmelser er den primære funktion.

“Klimatilpasning vil være det væsentligste formål med Hede Engsø. Vi har et areal til rådighed, hvor vi kan anlægge den nye sø. Den skal opmagasinere vand, når vi får store mængder nedbør”, forklarer han til DANSKVAND. Sideløbende med planerne om Hede Engsø er man ved Gellerup gået i gang med at etablere en skovsø, som skal aflaste Aarhus Å, når himlen åbner sluserne på fuld kraft.

I juninummeret af DANSKVAND kan man læse mere om, hvordan forskellige lokale løsninger forener klimatilpasning og biodiversitet.

Her finder du de seneste numre af magasinet.

Pressekontakt

Karsten Bjørno

Kommunikationschef

T: +45 87 93 35 75

M: +45 20 14 35 42

kbj@danva.dk