Lars_Therkildsen_HOFOR_direktør.jpg

DANVAs formand Lars Therkildsen fremlagde bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 27. maj.

Det seneste år har været præget af høj aktivitet i DANVA, men på mange områder ikke matchet af nødvendig ekse-kvering i centraladministrationen. Vi har i DANVA blandt andet skubbet på for at få fremdrift på revision af vandsektorloven. Og trods mange møder og lovning om indsatser med bl.a. såkaldte ’fast tracks’, så virker det som om, at embedsmandsværket bevæger sig i slæbesporet på den lovgivningsmæssige motorvej. Vi kan ikke vente længere med at få en regulering, der kan sikre foreningens medlemmers omkostningsdækning.

Senest har vi fået oplyst, at arbejdet med vandsektorlovs-revisionen er udskudt og forsinket. Vi har forståelse for, at alle statslige ansatte er corona-adskilt og arbejder hjemmefra, men det er ikke acceptabelt, at vi efterlades uden planer og penge. DANVA fortsætter dog ufortrødent og skubber på for at lovrevision og politiske forhandlinger flytter sig fra slæbesporet og ud i overhalingsbanen igen.

Corona

DANVA benyttede corona-nedlukningen for godt et år siden til på vegne af den Nationale Operative Stab (NOST) at indsamle informationer fra medlemmer, mens vi opbyggede en informations- og videndelingsbase og foranstaltede regelmæssige, virtuelle informations- og videndelingsmøder med medlemskredsens beredskabsansvarlige og direktører, direkte kommunikation via en særlig ’coronapostkasse’ og en FAQ-hjemmeside.

DANVA fik placeret vandselskaberne ind som en del af staben, der udfører samfundskritiske funktioner på lige fod med beredskabet, forsvaret m.fl. Det ved man nu i NOST, og vi må håbe, det bliver husket ved næste krise i samfundet.
Værdien for medlemmerne lå i, at vi i foreningen kunne levere hurtige, klare svar til hinanden. Det gav ro til at fokusere på ledelses- og driftsopgaven ude i selskaberne.

Arrangementer

Corona skabte også læring til DANVAs arrangementsområde, hvor vi måtte hurtigtræne udi disciplinen, virtuelle arrangementer. I november 2020 gennemførte vi med succes for første gang Dansk Vand Konference i en hybridudgave, hvor man kunne deltage virtuelt eller fysisk. Vi kan konsta-tere, at vores virtuelle og hybride arrangementer har haft stor søgning og skabt høj værdi for medlemmerne.

COVID-19 i spildevand

Siden coronaens begyndelse har flere af DANVAs medlemmer sammen med universiteter og rådgivere samlet erfaringer med smitteopsporing af covid via spildevand. DANVA har arbejdet for at få statslige myndigheder til at forstå potentialet i at supplere de humane test med covid-overvågning i spildevand. Der er nu endelig efter mere end et år kommet politisk bevågenhed på potentialet, og et nationalt testprogram i spildevand er sat i værk. Og her har centraladministrationen virkelig arbejdet hurtigt. Der er på få uger udarbejdet særlovgivning i forhold til epidemiloven, der giver vandselskaber hjemmel til at bidrage i smitteopsporing. Naturligvis mod behørig betaling fra stat eller kommune.

Overløb og miljøfremmede stoffer

Særligt to emner inden for spildevandsområdet har været i fokus for foreningens arbejde i 2020. Det er overløb og miljøfremmede stoffer.

Indsatsen for at reducere negative effekter i vandmiljøet af overløb fra spildevandssystemer har høj prioritet. DANVA arbejder for, at afgiftsstrukturen ændres, fordi det er ulogisk, at der alene betales spildevandsafgift af renset spildevand, men ikke af fortyndet urenset spildevand, der aflastes på renseanlæg ved meget kraftig regn. Der betales heller ikke afgift af det fortyndede spildevand, der udledes til vandmiljøet fra overløbsbygværker i kloaksystemet.

DANVA afholdt i november en konference om udledninger med deltagelse af bl.a. miljøministeren. Vi har på Klima- Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensens opfordring sendt ham og hans kollega i Miljøministeriet et konkret forslag til, hvordan vi kan drøfte en omlægning af afgiften, hvordan den kan se ud og under hvilke forudsætninger. Vi har modtaget et svar fra ministrene om, at de umiddelbart afviser at indføre afgiften, men miljøminister, Lea Wermelin, har lovet at adressere spørgsmålet i sin tale på vores årsmøde her lidt senere. Det ser vi frem til at høre og er klar til en drøftelse.

I forhold til miljøfremmede stoffer er det særligt hospitalsspildevand, der har været i fokus. Hvis samfundet på dette område skal undgå fejlinvesteringer, er det nødvendigt, at vi som branche forholder os realistisk til forventningen til fremtidige krav og til nødvendigheden af et tertiært rensetrin i mange situationer.


Også på dette område går det meget langsomt. Vi har skubbet på i et par år nu, og det har også leverandørernes talerør. Det virker som om, at Regeringen ikke er klar eller villig til at bruge penge til dette nødvendige supplerende rensetrin.

Drikkevand

I februar 2021 blev der fundet endnu et nyt stof i grundvandet. Denne gang var det TFA – tri-flour-eddikesyre – som har et meget komplekst kildebillede, da det bruges som køle- og drivmiddel i industrien, ligesom stoffet også kan forekomme ved nedbrydning af visse pesticider.

De mange fund af TFA viser, at det er afgørende også at arbejde for en kemikaliestrategi og at få beskyttet de områder, der er strategisk vigtige for at fremtidssikre forsyningssikkerheden af rent drikkevand i Danmark.

DANVA spiller nye løsninger ind til revision af såvel pesticidstrategien som kemikaliestrategien, der begge er nært forestående.

Vandkvalitet

DANVA arbejder også for, at rør og andre materialer, der er i kontakt med drikkevand, har en sådan kvalitet, at drikkevandet ikke påvirkes af dem. Tidligere var det afgivelse af metaller fra støbejernsrør for eksempel bly og nikkel, der blev fokuseret på. Nu gælder det stoffer fra plastrør, coatings og andre ”nye” materialer og komponenter. Vi har sat turbo på indsatsen for at gøre det nemmere for DANVAs medlemmer at vælge materialer af den rigtige kvalitet.

Klima

I marts sidste år kom Klimapartnerskabet for Affald, Vand og Cirkulær økonomi med anbefalinger til at reducere CO2-udledninger. Den meget ambitiøse anbefaling er, at vandsektoren vil være klima- og energineutral i 2030. Hvis vi skal nå målet, er det ikke nok at fortsætte med vores store indsats for energieffektivisering og energiproduktion men også med reduktion af lattergas og metan.

Der blev sidste år også indgået en politisk aftale på Christiansborg, som bakker op om ambitionen, og der er blevet lavet en såkaldt ”Pariser-model” for indberetninger, som mange af jer har bidraget til i årets løb. Tak, for dem.

Sektorkobling

Et andet nationalt fokusområde er sektorkobling, hvorved vi mere smidigt skal kunne arbejde sammen på tværs af for-syningsarter. I DANVA arbejder vi med politikerne for, at vi bedre kan udnytte hinandens ressourcer og for at nedbryde barrierer, der spænder ben for at skabe synergi.

Sektorkobling bliver en af de helt store politiske styringsmekanismer, som DANVA vil fokusere strategisk på. Det gælder både i forhold til ændring af regulering, opfyldelsen af målsætninger for klima og biodiversitet, ligesom sektor-kobling omhandler ensretning af regulering på tværs af for-syningsgrene, innovation, samfundsudvikling og værdiskabelse.

Klimatilpasning

Klimaet er under hastig forandring. Derfor hilste vi det også velkomment, at regeringen i november 2020 tog initiativ til udarbejdelse af en national klimatilpasningsplan, der skal sikre løsninger.

Der er dog to store udfordringer i forhold til at investere i klimatilpasningsløsninger. Det er dels effektiviserings-kravene, som også her giver store økonomiske problemer, og den manglende helhedsorientering i forhold til planlægningen og håndteringen af vand mellem by og land på tværs af administrative grænser.

Højtstående grundvand

I forhold til højtstående grundvand har DANVA sammen med KL udarbejdet et forslag, som giver vandselskaber bedre mulighed for at bidrage med deres viden og erfaring om vandhåndtering. Og så har vi behov for en betalingsmodel for regnvand, som giver bedre incitament til lokal håndtering, så vand fra oven ikke tager kapaciteten hos renseanlæggene.

Beredskab

I forhold til beredskab, så tog DANVA i sommeren 2020 initiativ til at få emnet sat på dagsordenen hos Miljøstyrelsen. Den har nu sat gang i et analysearbejde, der skal munde ud i en rapport ved årsskiftet 2021/2022. Her vil være anbefalinger til eventuelle forbedringer af regler og vejlednings-materiale.

IT- og cybersikkerhed

Det er en holdsport at have et stærkt beredskab, der kan bekæmpe de IT- og cyberkriminelle. Derfor har DANVA bl.a. en IT-sikkerhedshåndbog, et IT-sikkerhedsnetværk, et IT- og Cybersikkerhedspanel og en række anbefalinger mv. I oktober afholdt Cyberalliancen, som DANVA deltager aktivt i, en stor konference om cybersikkerhed med deltagelse af bl.a. forsvarsminister, Trine Bramsen.

DANVA vil løbende udbygge og forbedre produkter og services, for der skal tages hånd om truslerne, ligesom der kommer skærpede krav – bl.a. som følge af NIS-direktivet.

EU

I disse år er der i EU en overvældende aktivitet på områder med relevans for vand- og spildevandsforsyninger. DANVA er aktiv i den europæiske vandforening, EurEau, og giver input til den danske regerings holdning, EU-embedsmænd, EU-politikere samt allianceparter.

Vi prioriterer områder inden for beredskab, drikkevand, spildevand og bæredygtighedsfinansiering, hvor direktiverne vil have afgørende betydning for forsyningernes virke i fremtiden.

Digitalisering

Regeringen nedsatte i marts 2021 et digitaliseringspartner-skab bestående af topledere og eksperter, som skal levere anbefalinger til, hvordan Danmark endnu bedre kan udnytte digitaliseringen. Anbefalingerne vil blive fulgt op af en ny og samlet digitaliseringsstrategi fra regeringen. DANVA har i indeværende måned fremsendt foreningens input til digitaliseringspartnerskabet.

DANVAs medlemmer anvender årligt flere milliarder kr. i drift og investering i vedligehold, udbygning og udskiftning af deres drikke-, spilde- og regnvandssystemer. Hvis selskaberne kan effektivisere blot nogle få procent med digitalisering og data, vil det give besparelser på flere hundrede mio. kr. årligt.

Økonomisk regulering

I DANVAs arbejde med økonomisk regulering fylder revisionen af Vandsektorloven rigtig meget. De vigtigste elementer i justeringen er indførelsen af fleksible indtægtsrammer, forrentning af kapital samt udarbejdelse af en ny model for effektiviseringskrav.

Disse tiltag blev man politisk enige om i 2018 efter en proces, hvor der blev lyttet til vandsektorens udfordringer med stigende investeringer. Indførelse af fleksible rammer skal gerne sikre, at vandselskaberne kan hæve indtægterne, når omkostningerne stiger, og forrentningen af kapital skal gerne sikre en solid og billig finansiering af investeringerne.

En yderligere udfordring, der er stødt til, er det kraftigt stigende generelle effektiviseringskrav. Problemet med høje effektiviseringskrav til investeringer, efter investeringerne er gennemført og pengene brugt, har fået stor, politisk bevågenhed, da det lægger hindringer i vejen for bl.a. klima-tilpasning.

DANVA arbejder på at få ændret den ulogiske praksis med generelle effektiviseringskrav, der ikke bruges på andre forsyningsarter som gas og el med lignende regulering. Ef-ter planen skal en ny vandsektorlov træde i kraft 1. april 2022.

På længere sigt, arbejder vi på det gode samspil med relevante parter om at få en regulering, der skaber mest mulig værdi og sikrer rent vand til bæredygtige byer og samfund.

MEN, når man lægger øret til vandrørene, så er der meget, der tyder på, at der er meget langt mellem de forslag centraladministrationen mener at kunne fremlægge på baggrund af de politiske aftaler, og de ændringer af reguleringen som vandsektoren ønsker sig. Der synes fra central-administrationen fortsat kun at være et fokus, nemlig at tømme selskaberne for penge for derigennem at tvinge selskaberne til gældsætning.

Det er et demokratisk problem, som vi naturligvis beder politikerne hjælpe med at løse.

Tak

Tak, for indsatsen til alle medlemmer af foreningen det seneste år, der har været krævende for vores stærke forening. Tak, til foreningen og DANVAs sekretariat for at holde sammen på vandsektoren og skabe politiske resultater.

Tak, for ordet.