Image 35126
Renseanlæg Avedøre. Foto: BIOFOS

Som det første renseanlæg i Danmark har BIOFOS udført en måling af PFAS (22) i røggassen fra vores slamforbrændingsanlæg. Der blev ikke påvist PFAS i røggassen.

BIOFOS har i juni måned fået udført en måling af PFAS i røggassen fra et af vores slamforbrændingsanlæg. Røggasmålingen på forbrændingen indikerer, at PFAS ikke kan påvises.

Forsøget blev foretaget ved forbrænding af forskelligt slam. BIOFOS brændte både eget slam fra Renseanlæg Avedøre med et relativt lavt indhold af PFAS og dagen efter slam fra en anden forsyning med et højere indhold af PFAS.

”For begge typer slam blev der ved forbrænding ikke påvist PFAS i røggasserne og heller ikke i flyveasken. Af resultatet tolker vi, at vores fluid bed slamforbrænding faktisk nedbryder PFAS under de forhold, der er i ovnen”, udtaler John Buur Christiansen, adm. direktør i BIOFOS.

De positive resultater giver en spæd optimisme i forhold til, at vi kan dæmme op for noget af spredningen af PFAS. Men det er en optimisme med mange forbehold. For der er mange forhold omkring PFAS, vi endnu ikke ved nok om. Manglende viden og det faktum at, PFAS er en stor og kompleks stofgruppe gør, at løsningerne ikke ligger lige for.

Der er behov for, at vi samarbejder med myndigheder, forskere og andre med aktier i problemerne og løsningerne.
Lovgivningen står i vejen for bedre udnyttelse af forbrændingsanlæggene

I BIOFOS vil vi gerne arbejde videre med håndteringen af PFAS i spildevandsslam. Gennem forbrænding kan dette være en del af løsning på vores samfundsmæssige udfordring. Men som lovgivningen er nu, kan vi ikke i tilstrækkelig grad gøre dette, da vi ikke kan udnytte vores forbrændingskapacitet ved at modtage slam fra andre forsyninger.

Forbrændingsanlæg bruger forskellige metoder til forbrænding af slam, og der er sikkert også forskel på hvor høje temperaturer der opnås i processen. BIOFOS er lige nu de eneste i Danmark, som bruger fluid-bed forbrænding af slam.

Baggrund

PFAS er for alvor kommet på dagsordenen, som et problemstof, der er brug for at få klarhed over. Der er meget, vi ikke ved endnu. Men vi ved, at slam fra renseanlæg til tider har en koncentration af PFAS, der gør, at det ikke bør køres på landbrugsjord og det er derfor interessant at se på, hvad der sker med PFAS under forbrændingen. Ikke mindst fordi størstedelen af den fosforrige flyveaske fra slamforbrændingen går til genanvendelse, som fx jordforbedringsmiddel.