Odsherred Forsyning Aquagreen
Odsherred Forsyning har, i samarbejde med virksomheden AquaGreen, opført verdens første integrerede, fuldautomatiske damptørrings- og pyrolyseanlæg til behandling af spildevandsslam. Foto: Odsherred Forsyning / AquaGreen

PFAS-forurening er et stigende problem verden over. Odsherred Forsyning har i samarbejde med AquaGreen opført et pyrolyseanlæg som omdanner slam til jordforbedrende biochar og vedvarende energi. Processen er epokegørende. Det viser sig, at processen også kan fjerne miljø- og sundhedsskadelige PFAS-stoffer.

Det nye anlæg står i Fårevejle og er verdens første integrerede, fuldautomatiske damptørrings- og pyrolyseanlæg til behandling af spildevandsslam.

PFAS er en samlebetegnelse for en række fluorholdige og svært nedbrydelige stoffer. De blev tidligere brugt til at gøre bl.a. mademballage, stegepander samt udendørstøj vand- og fedtafvisende. Stofferne har vist sig at være meget problematiske for miljø og sundhed.

PFAS-forbindelser bliver kun nedbrudt i meget ringe grad i naturen. De er sat i forbindelse med øget risiko for kræft og hormonforstyrrende effekter.

Miljøstyrelsen har skærpet kravene til PFAS efter miljøskandalen i Korsør, hvor forurening fra en brandskole har ført til, at medlemmer af Korsør Kogræsserforening har fået forhøjede mængder af PFAS i deres blod. Miljøstyrelsen har i november 2021 sat vejledende grænseværdier for spildevandsslam. Vejledningen siger, at der maximalt må være 10 mikrogram PFAS pr. kilo tørstof for summen af 4 PFAS’er, og 400 mikrogram PFAS pr. kilo tørstof for summen af 22 PFAS’er.

I Odsherred Forsyning er vi superstolte af vores nye slamanlæg, der er det første af sin slags i verden. Nu kan vi sikre, at PFAS, mikroplast, medicinrester og andre miljøskadelige stoffer fra spildevandsslam ikke spredes ud i naturen og potentielt havner i vores grundvand. Som en ekstra bonus reducerer vi udledningen af klimagasser, vi genanvender fosforressourcen i form af biochar, og vi udnytter overskudsvarmen fra anlægget til at lave fjernvarme i byen.

Analyse af PFAS forurenet slam fra Korsør

Baseret på resultater fra et lignende anlæg i USA var der forventninger om, at AquaGreens teknologi også kunne fjerne PFAS forbindelser. I maj 2022 blev anlægget i Fårevejle derfor testet med 10 tons PFAS forurenet slam fra Korsør. Analysevirksomheden Eurofins målte de 22 PFAS-forbindelser, der er grænseværdier for, i både slam, biochar og anlæggets vandige spildstrømme.

Analyseresultaterne fra Eurofins dokumenterede, at PFAS fra slammet ikke kunne genfindes i biocharen, skrubber- eller kondensvandet (se grafik) og røggassen overholdt emissionsgrænseværdierne. Dette er en nyhed med store og vigtige perspektiver, da PFAS-forurening af slam er et stærkt stigende globalt problem, som nu kan håndteres.

Resultater fra pyrolyse af PFAS-holdigt slam. Kilde: Eurofins / Force Technologies / AquaGreen