Vandselskabernes bestyrelser skal samlet set rumme de for forretningen bedst mulige kompetencer. 

Fra nytår skal DANVAs medlemmer tage mod et nyt hold i bestyrelseslokalerne. For nogle gælder det, at direktøren kan se frem til udskiftning på alle pladser og at han dermed skal referere til helt nye folke-, kunde- og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. 

Efterfølgende skal kompetencerne afdækkes med henblik på at få dem aktiveret på den mest hensigtsmæssige måde i bestyrelsesarbejdet og for at finde ud af, om der er behov for uddannelse. 

DANVA har til de nye bestyrelsesmedlemmer udviklet helt nye kurser, der er målrettet kompetenceløft til vandselskabernes kommende bestyrelser. De første arrangementer løber af stabelen i april. 

Den forgangne første periode efter selskabsudskillelsen har vist, at flere af kommunerne ved konstitueringen så bort fra DANVAs anbefalinger om inhabilitet. Det skyldtes, at de for nemheds skyld fortsatte med den hidtidige praksis, der handlede om at indsætte medlemmer af teknisk udvalg i vandselskabet. Det har givet situationer, hvor bestyrelsesmedlemmer har været inhabile i deres byrådsarbejde, når der skulle tages beslutninger på vandområdet. 

For at løse problemet kan man følge DANVAs inhabilitetsanbefalinger. Stadig flere kommuner vedtager desuden at supplere vandbestyrelser med en eller flere medlemmer, som har kompetencer fra erhvervsliv og/eller forskerverdenen. 

DANVA foretog tidligere på året en rundspørge blandt 74 af 178 medlemmer. Den viste, at 45 procent af vandselskabernes bestyrelser består udelukkende af politikere og medarbejderrepræsentanter. 

Politiken offentliggjorde for fjorten dagen siden en undersøgelse foretaget blandt 790 lokalpolitikere med sidehverv. Og adspurgt om de overvejende grunde til, at lokalpolitikeren sidder i bestyrelsen, svarede kun 10 procent, at det er, fordi vedkommende er den mest kompetente til opgaven. 

Avisen fortalte også, at blot en ud af tre byrådspolitikere, der varetager bestyrelsesposter i kommunale institutioner, har modtaget et kursus eller en anden form for introduktion til bestyrelsesarbejdet. Det er den virkelighed, DANVA gerne tilbyder at hjælpe med at få rettet op på. 

Bestyrelserne skal først og fremmest varetage selskabets tarv, og der kan man som politiker med dobbeltkasket komme i en uheldig position, fordi man både fungerer som myndighed og bestyrelse. 

DANVA anbefaler derfor, at de medlemmer af kommunalbestyrelsen, som arbejder direkte sammen med selskabet, ikke også tager plads ved bestyrelsesbordet. Det vil sige, at en politiker i teknikudvalget ikke samtidig skal træffe beslutninger i forsyningsselskabets bestyrelse, mens politiske repræsentanter fra fx socialudvalget habilitetsmæssigt bedre kan administrere en plads i både den politiske og selskabets bestyrelse. 

De kommunalt ejede aktieselskaber er underlagt at agere under de bestyrelser, som bliver dem udpeget. Men det er op til ejerne selv at definere, hvordan den mest optimale bestyrelsessammensætning ser ud. Det faktum bør de tage meget seriøst. 

Det er nemlig afgørende for vandselskabernes stadige fremdrift og udvikling, at det til enhver tid er medlemmer med de for forretningen bedste kompetencer, som er aktiveret i bestyrelserne.