EU flag og EU bygning Bruxelles COLOURBOX4563101.jpg

EU er dig og mig lige her og nu. EU er ikke et andet sted, andre lande, andre regler. EU er os alle sammen. Det er ligesom med vand, vi er alle vand, og vi er afhængige af det, det binder os sammen.

I EU træffer vi afgørende vandrelaterede beslutninger, der beskytter vores drikkevand og skærmer vandmiljøet. Også derfor er det europæiske fællesskab afgørende for Danmark.

Hvad enten, vi taler om grænseværdier i grundvandet eller vandmiljøets økologiske tilstand, så er det regler, vi på demokratisk vis har taget en fælles beslutning om i det europæiske fællesskab. Direktiverne binder os sammen. De hjælper os til at navigere mod et fælles mål, så livet bliver bedre for alle i Europa i fremtiden, så vi kan beskytte vores ressourcer og begrænse både den lokale og grænseoverskrivende forurening.

I DANSKVAND sætter vi fokus på, hvordan vandsektoren arbejder i EU for at varetage DANVAs medlemmers interesser. Vi har løbende beskyttelsen af grundvandet ift. pesticider og nitrat på dagsorden i EU, ligesom DANVA er aktiv på en lang række andre områder som spildevand, husinstallationer i berøring med drikkevand, persondatabeskyttelse, cybersikkerhed, vandtab og meget, meget mere.

80 procent af alle lovgivningsmæssige beslutninger træffer vi sammen med de øvrige medlemslande. Det giver en fælles indbyrdes forståelse og sikrer blandt andet, at den ene ikke bare kan liste sin egen forurening over grænsen til nabolandet, men at den skal håndteres af forureneren selv.

DANVA er primært repræsenteret af EurEau i forhold til det lovgivnings-mæssige vandarbejde i EU og sidder i den europæiske forenings tre komiteer og generalforsamlingen.

Aktuelt arbejder DANVA med et forslag til en revision af drikkevands-direktivet og en evaluering af vandrammedirektivet, grundvandsdirektivet, byspildevandsdirektivet og senere en evaluering af badevands- og nitratdirektiverne.

EU’s udbudsregler er kendte, og koncessionsdirektivet skal også evalueres. Spørgsmålet er så, om udbrudskravet til koncessioner også vil angå indvindingstilladelser til drikkevand.

Også dette vil DANVA være opmærksom på. Men det viser med al ønskelig tydelighed, at EU ligesom med vand binder os sammen.
EU er os alle sammen lige her og nu.