Der er meget stor afstand mellem intentionerne i vandsektorloven og den måde, den bliver forvaltet på eller administreret. Derfor har DANVA krævet, at der bliver foretaget en grundig evaluering med et resultat til følge, som kan holde de næste 20 år. 

DANVA har kridtet skoene for at få så stor indflydelse på processen som mulig. Den blev sparket i gang 27. maj ved et ”kick off” møde i kontaktudvalget, og allerede dagen efter deltog DANVA i et fokuseringsinterview med det konsortium, der forestår evalueringen på vegne af Miljøministeriet. DANVA bidrager endvidere med rådata fra vores database over sektoren, men vi har betinget os anonymitet af data i forhold til offentliggørelse. 

Jeg forventer, at den nye vandsektorlov er på plads om ca. halvandet år. 

Vores krav er helt entydigt, at evalueringen skal føre til, at fremtidens regulering bæres af incitamenter, der tilskynder vandselskaberne til værdiskabelse og udvikling, så vi fortsat kan understøtte befolkningens sundhedsmæssige tilstand og værne om vores miljø. 

Den nuværende forvaltning af vandsektorloven er baseret på mistillid. Den reguleres gennem kontrol, hvilket afføder bureaukrati, som påfører vandselskaberne og dermed danskerne og erhvervslivet store omkostninger. 

Den danske vandsektor drives af effektive vandselskaber, der blandt andet sætter strategiske mål, som i mange tilfælde er mere ambitiøse, end dem Forsyningssekretariatet lancerer. Og sektoren påtager sig ansvar, der rækker ud over kerneopgaver blandt andet for fortsat  at honorere kundernes og omverdens forventning til at løse opgaver, der har afgørende indflydelse på Danmarks hverdag og infrastruktur. Der er næppe tvivl om, at vandsektoren også i fremtiden skal bidrage til det produktivitetsløft, som samfundet har så stort et behov for. 

Der er behov for en regulering, der skaber rum til at bidrage til dette produktivitetsløft gennem samtidig udvikling med fokus på miljø, serviceparametre, innovation og deltagelse i grøn omstilling. Ressourcerne skal ikke gå til at fodre bureaukratiet, de skal bruges på at tænke ud af boksen, så vi kan skabe værdi for kunderne, ejerne og de øvrige interessenter. 

Krav:

  • Den nuværende økonomiske regulering skal erstattes af én regulering, der gennem de rette incitamenter sætter fokus på forsyningssikkerhed, sundhed, kvalitet, innovation, service og miljø.
  • Vandselskaberne skal have mulighed for at operere, så der kan træffes samfundsøkonomisk fornuftige beslutninger i forhold til f.eks. investeringer, samarbejder og fusioner. De mange skjulte barrierer skal fjernes.
  • DANVAs benchmarkingsystem bør erstatte Forsyningssekretariatets, idet der netop her fokuseres på de rette forhold.
  • Den nuværende klageadgang via Konkurrenceankenævnet og hele det administrative set-up omkring Forsyningssekretariatet skal ændres radikalt, så vandselskaberne får rimelige ramme- og arbejdsvilkår.
  • I forhold til den ønskede grønne omstilling og eksport af vandteknologi, skal der skabes muligheder for vandselskabernes deltagelse i teknologiudvikling og innovation

DANVAs medlemmer vil blive involveret i evalueringen gennem en spørgeskemaundersøgelse, ligesom udvalgte selskaber vil blive bedt om at deltage i et interview. 

Vi skal alle sammen kridte skoene for at påvirke evalueringen, så vi får en vandsektorlov med de rette incitamenter til værdiskabelse og udvikling.