Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, er uenig med Børsen i, at vandene er skilte i forhold til anbefalingerne om at privatisere vandsektoren. Stort set alle aktører, undtaget DI og Børsen, er nemlig enige i, at det er en dårlig idé at gøre det muligt at profitoptimere vandtaksten, trække overskud ud af vandselskaber og udbetale det til ejerne. Dette underbygges af tungtvejende økonomiske samt miljømæssige argumenter. Det vender jeg tilbage til.

Under dække af at foretage en analyse kommer Børsen mandag 14. april for skade at levere et usædvanligt værdiladet partsindlæg om evalueringen af vandsektoren. Facit udregnes på baggrund af fejlbehæftede og sammenblandede data. Bruger man forkerte tal i et regnestykke, bliver resultatet som bekendt derefter.

Første forkerte påstand

For det første fremfører Børsen denne forkerte påstand: ”Sagen er, at den offentligeejede vandforsyning er så dårligt drevet, at stort set alle andre ejere end staten kunne gøre det bedre.” De offentligtejede vandsel-skaber har i perioden 2010-2012 reduceret de faktiskte driftsomkostninger med 11 % samtidig med investeringsstigninger på hhv. 23 % for drikkevand og 44 % for spildevand. Prisen for drikkevand er korrigeret for inflation for DANVAs medlemmer i perioden 2011-2014 faldet med 4 %. For spildevand er prisen i de samme tre år steget med i alt 5%, hvilket især skyldes klimainvesteringer.

Anden påstand

For det andet fremhæver Børsen de små vandværker som privatejede og leverandører af billigt vand. Det kunne forlede læseren til at tro, at der er tale om profitoptimerende selskaber. Det er ikke tilfældet. Det er små eller mindre forbrugerejede kooperativer eller andelsforeninger. En begrænset medlemsskare deles om udgifterne, benytter sig mestendels af frivillig arbejdskraft, leverer vand til det nærmeste lokale nærområde og afstår fra teknologiudviklingssamarbejder. Alt dette giver lave drifts- og anlægs-omkostninger. Det er forhåbentlig ikke den model for vandsektoren, Børsen ønsker sig i fremtiden, for den er ikke funktionsduelig i landets store by- og vækstområder, ligesom den for øvrigt ikke er attraktiv for en privat investor. Hvad Børsens formål med at nævne de små forbrugerejede vandværker er, står hen i det uvisse.

Tredje påstand

For det tredje fastslår Børsen, at vand i økonomisk forstand er; ”akkurat samme slags vare som olie, elektricitet eller togdrift”. Det er det ikke. Vand er forudsætningen for liv. Det er ikke muligt for forbrugerne at vælge en alternativ leverandør, ligesom det er tilfældet med energi og transport. Netop derfor er vandselskabernes formål ikke udelukkende økonomisk men også at værne om danskernes folkesundhed, en lille miljøbelastning samt forsyningssikkerhed.

Fjerde forkerte påstand

For det fjerde skriver Børsen: ”Tal fra Danva afslører enorme prisforskelle på det kommunale vand. En familie i Halsnæs Kommune betaler 116 pct. mere for vandet end en familie i Esbjerg. En forskel på 7000 kroner om året. Er det i orden?” Jeg ved ikke hvilke tal, der ligger til grund for den analyse, men fra DANVA kommer de i al fald ikke. DANVAs beregninger viser, at en husstand i Halsnæs betaler 53 % (ikke 116 %) mere end en husstand i Esbjerg. En forskel der udgør under 2.700 kr. (ikke 7.000 kr.). Den væsentligste grund til prisforskellen er funderet i rammebetingelser. Blandt andet er der mange sommerhuse i Halsnæs Kommune, som kun bruger vand halvdelen af året. Det giver en højere kubikmeterpris.

Evaluering af vandsektorloven

Ifølge evalueringen er den nuværende vandsektorlov ”en restriktiv, administrativ, tung regulering, der unødigt begrænser vandselskabernes handlefrihed, effektiviseringsincitamenter, innovationskraft og samarbejdsmuligheder med vandsektoren.” Det er vandsektoren enig med regeringens evaluator i. Men vi er ikke enige i forslagene til løsninger.

Det gælder nemlig for lovgiverne om at afbureaukratisere reguleringen og skabe incitamenter til, at vandselskaberne kan arbejde endnu stærkere for danskernes sundhed og et renere miljø. Privatiseres vandselskaberne, skal der et endnu større og dyrere bureaukrati til at styre det private monopol fra at udnytte dets position. Sådan er situationen i England i dag.

Vandselskaber skal fokusere på økonomien. Men ikke, som vurderingerne i rapporten siger, ved at privatisere sektoren. Konkurrence indenfor en branche med et naturligt monopol er at benchmarke sig med andre vandselskaber om at agere mest muligt excellent.

Det er det, den danske vandsektor er berømmet for ude i verden, hvilket Børsen selv har beskrevet i adskillige artikler.

Derfor er det mit håb, at avisen får orden på sine data for vandsektoren.

Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA

Læs mere

Debatindlægget blev bragt i Børsen den 25. april under overskriften ”Nej til privatisering af vandselskaber” og var DANVAs svar på Børsens artikel ”Pas din egen butik, Kirsten Brosbøl”.

Læs Børsens artikel her...  (kræver log-in).