Luftfoto sØnæs 0715 Foto Kenneth Ammitzbøll.jpg

Vandselskabernes arbejde skaber stor samfundsøkonomisk værdi. Det viser en ny analyse fra Damvad. Den fortæller samtidig, at danskerne lægger mere vægt på kvaliteten af deres vand end på prisen. Hvis kunderne får valget mellem ringere kvalitet/flere afbrydelser og prisen på vand, ser de stort på at spare penge på regningen.

Regeringen har i sin forsyningsstrategi en forudsætning om, at vandselskaber skal effektivisere så meget, at det giver lavere vandregninger. Men da vandselskaberne, der er hvile i sig selv-selskaber, ikke har opsparet kapital til drift og vedligehold, så vil for høje og forkerte effektiviseringskrav kunne afspejles i kvaliteten på håndtering af vand. 95 % af danskerne mener, det er vigtigere at holde et højt analyseniveau af drikkevandet end at spare penge på vandregningen, mens 91 % ikke ønsker forringelser af leveringen for at få en lavere takst.

Med hensyn til betalingsvilligheden viser Damvads undersøgelse i modsætning til regeringens strategi, at danskerne er villige til at have en højere vandregning for at være sikre på at få drikkevand af højeste kvalitet. Over 50 % af danskerne er parate til at betale over 100 kroner mere årligt for at reducere risikoen for overskridelser af nitrat og pesticidrester i drikkevandet.

 

95 % af danskerne mener, det er vigtigere at holde et højt analyseniveau af drikkevandet end at spare penge på vandregningen.

Damvads omfattende analyse viser også, at vandklyngen, dvs. vandselskaber, rådgivere og industri, bidrager med 29 mia. kroner til BNP og samlet set beskæftiger 28.500 fuldtidsansatte, hvoraf godt 2.500 er i vandselskaberne. Den samlede omsætning er 85 mia. kroner, vandselskabernes andel heraf er 15,6 mia. kroner. Omsætningen for industrien i vandklyngen er steget med 46 % de seneste fem år, mens eksporten af vandløsninger i 2017 satte rekord med 19,6 mia. kroner.

Vandselskabernes arbejde med klimatilpasningsløsninger har også en samfundsmæssig stor værdi, viser analysen. Eksempelvis kan spildevandsselskabernes løbende arbejde med at forbedre vandkvaliteten i havne- og strandområder påvirke ejendomspriser positivt. Rent badevand gør det mere attraktivt at bosætte sig i disse områder end steder, hvor der endnu ikke er gennemført klimatilpasning.

Desuden er klimatilpasning med til at holde samfundet kørende, så oversvømmelser ved skybrud ikke skaber trængsel for trafikanter. Herudover medfører klimatilpasning, at virksomheder tæt på disse projekter viser tendens til at have større vækst end sammenlignelige virksomheder på adresser, som ikke er klimatilpasset.

Læs mere i temaet ’Vand skaber værdi’ side 16-30.