Tillykke med din nye spændende post som miljøminister, hvor du også skal stå i spidsen for udviklingen i vandsektoren. 

Vi har gennem de seneste ti år arbejdet med styrelser og miljøministeriet for at forbedre vores medlemmers forhold med hensyn til bæredygtig fremskaffelse og levering af godt drikkevand og bortskaffelse af spildevand til gavn for forbrugerne. Samarbejdet har været frugtbart på nogle områder, men desværre har der også været en lang række områder, hvor vandsektoren stadig står med uafklarede problemstillinger. 

Derfor har vi tilladt os at formulere en liste med nogle af de vigtigste hængepartier, som vi ser frem til at løse i samarbejde med dig. 

Vi skal have fjernet en række uhensigtsmæssigheder i Vandsektorloven. Særligt har DANVA i den sammenhæng fokus på prisloftsreguleringen, der truer med at undergrave intentionerne i loven. 

De lokale regnvandsløsninger skal i spil dér, hvor det er meningsfyldt. Vi ved, at decentral håndtering af regnvand samfundsøkonomisk er væsentligt billigere end en opdimensionering af det traditionelle kloaknet. 

Vi skal ændre vejbidraget, så de kommunale veje ligestilles med statsveje. Set med vores øjne bør vejmyndigheder herudover sidestilles med øvrige grundejere, så det vil blive muligt at stille krav til vejmyndigheder om lokal håndtering af vejvand. 

Spildevandsslam på vores marker bør være fortid. Spildevandsslam kan forurene grundvandet, og derfor mener vi, at vi bør være ansvarlige og anvende forsigtighedsprincippet. 

Indsatsen for grundvandsbeskyttelse skal målrettes. Vi skal hurtigt udlægge obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder, som SF bl.a. har forslået Folketinget i maj 2011, og vi skal have fokus på indvindingsområder og Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Må vi også endnu engang henlede opmærksomheden på den manglende vejledning for zonering af sprøjtegifte? 

Vi skal forbedre danskernes drikkevandskvalitet. DANVA ser gerne et bedre og ensartet tilsyn på tværs af kommunerne og vi ønsker os en dialog om Water safety plans /Dokumenteret drikkevandssikkerhed og krav til materialer i kontakt med drikkevand. 

Med hensyn til vandplanerne, så mener vi, at vandselskaberne bør inddrages i arbejdet med implementeringen af disse. Det mener vi, er nødvendigt og naturligt, da det er vandselskaberne, der for en stor dels vedkommende skal sikre opnåelse af miljømålet. 

Første oplysninger om regeringsgrundlaget peger på, at den nye regering bl.a. vil satse på alternative energikilder, grønne arbejdspladser, fokus på teknologiudvikling på spildevandsområdet, en omlægning af EU's landbrugsstøtte, en reduktion i brugen af sprøjtegifte og på klimatilpasning. 

Vi mener, vandsektoren kan bidrage på flere af disse områder også, og vi ser frem til en god dialog og et frugtbart samarbejde, der kan gøre den danske vandsektor, og de services vand- og spildevandsselskaberne tilbyder, endnu bedre.