Aldrig har det været mere intenst og spændende at arbejde i vandsektoren. Der er store opgaver på vandområdet, som der skal findes løsninger på allerede i år. DANVA har konstant fokus på at forbedre medlemmernes mulighed for bæredygtig fremskaffelse og levering af godt drikkevand og bortskaffelse af spildevand til gavn for danskerne. 

Den nye, kommende vandsektorlov skal gerne munde ud i, at den målsætning kan realiseres på den mest optimale måde. 

Forhandlingerne om, hvordan den nye lov skal udformes, er i fuld gang. I skrivende stund bearbejdes den skriftlige evaluering for herefter antageligt at blive præsenteret for Økonomiudvalget. Vi forventer, at der efterfølgende vil ske en offentliggørelse til fri kommentering. DANVA har været på banen i flere år for i samarbejde med den tidligere minister og styrelser at få reglerne om vand til at løbe i den rigtige retning. Men der er lang vej igen, før det hele er på plads.

Vigtigt med vandselskabers indflydelse

Det er vandselskaberne, der kommer til at mærke konsekvenserne af den nye lov, og derfor bør vandselskabernes stemme have en meget stor vægt i forhold til det, beslutningstagerne i sidste ende skriver under på. DANVAs medlemmer har givet deres bidrag til Deloittes evaluering, ligesom DANVA har opsamlet og løbende fremført medlemmernes forslag til principielle ændringer. 

Langt den overvejende del af DANVAs medlemmer har deltaget i det vigtige arbejde med at give et mandat til brug for forhandlingerne. Ingen kan garantere, at alt ender med at blive, som vi ønsker det. Der er ingen tvivl om, at det er nu, den sværeste del af processen begynder, men DANVAs bestyrelse og sekretariat vil gøre deres yderste for at varetage selskabernes interesser. 

Siden vedtagelsen af vandsektorloven i 2010 har DANVA haft fokus på at ændre reguleringen, så den i stedet for at hæmme selskabernes mulighed for understøttelse af udviklingen giver incitamenter til løbende at udvikle bedre og billigere løsninger. Det skal gavne driften herhjemme og det skal kunne hjælpe Danmark med at vinde eksportandele ude.

Principper i ny regulering

Følgende principper/hensyn skal have høj prioritet i den fremtidige regulering af vandselskaber: 

  • Økonomisk effektivitet
  • Folkesundhed
  • Miljø og natur
  • Klimatilpasning
  • Forsyningssikkerhed.

Det skal bemærkes, at økonomisk effektivitet ikke skal have forrang forud for de øvrig nævnte. 

DANVA anbefaler specifikt, at en eventuel fortsat økonomisk regulering sikrer bedre mulighed for planlægning og for stabile takster.

Individuelle behov i vandselskaberne

Et af de uventede resultater af selskabsudskillelsen er, at vandselskaberne udvikler stadig større individuelle vilkår og behov. Det, der er en fordel, i det ene selskab, kan måske være en ulempe i et andet. Det betyder, at selskaberne bør have større mulighed for at drive forsyningen ud fra lokale forhold og ikke efter en generel skabelon.

Dialog med medlemmerne

DANVA har i forhold til ændringen af vandsektorloven helt fra begyndelsen arbejdet målrettet for at komme ud til hele medlemsskaren, så alle har haft mulighed for at komme til orde. Holdningerne er blandt andet samlet ind på direktør- og ledermøder, ligesom de har været temaet på årsmøder og regionalmøder samt gennem undersøgelser. Desuden har to task forces med repræsentanter fra 25 medlemsvirksomheder udboret og analyseret mulighederne i henholdsvis økonomiske reguleringsmodeller samt snitfladerne imellem vandselskaber og kommuner. 

Bestyrelsen samler på mødet 6. februar alle tråde fra medlemmerne og fastsætterer principper for, hvordan forhandlingsmandatet fra selskaberne til arbejdet med den nye vandsektorlov ser ud. Bestyrelsen har gjort en dyd ud af at sikre medlemsdemokratiet, men det er ingen hemmelighed, at det er massive udmeldinger fra medlemmerne, bestyrelsen skal holde rede på. 

Nu kaster DANVA sig ud i de store vandopgaver på baggrund af det mandat, som medlemmerne har givet. 

Det er intenst og spændende at arbejde i vandsektoren.