Landmænd anvender Roundup til tvangsmodning af korn. Henover sommeren har DANVA forholdt sig til den problemstilling, for det er ingen hemmelighed, at vandselskaberne ikke bifalder den praksis. 

Baggrunden for, at jeg udtalte mig om tvangsmodning, var, at en landmand fra Vestjylland på TV 2 problematiserede sprøjtning af korn for at modne det hurtigere. Landmanden følte sig tvunget til at anvende denne metode på grund af en rigid fastsat dato for såning af efterafgrøder. Han var gået i pressen for at eksponere problemstillingen og efterspurgte en løsning. 

Den nye miljø- og landbrugsminister har oven på presseomtalen givet landmændene en generel dispensation, hvilket kan være med til at løse problemet i år. Det er godt reageret af ministeren, selvom der sandsynligvis er et stort antal landmænd der, ligesom de plejer, allerede har tvangsmodnet deres korn med Roundup. 

DANVA har et forslag til, hvordan landmænd fremadrettet kan undgå at anvende Roundup på denne måde, for det er meningsløst at sprøjte for at modne korn, hvilket jeg har lyttet mig til, at L&F’s formand, Martin Merrild, er enig i. Hvis landmanden kan undgå at sprøjte, vil det samtidig være sparet udgift. 

Sidste år offentliggjorde Miljøstyrelsen en rapport om tvangsmodning. Uden egentlig at underbygge påstanden, blev det konkluderet, at det er god ”landmandsskik” at bruge glyphosat til tvangsmodning, og at anvendelsen er helt uden konsekvenser generelt. DANVA er lodret uenig i den vurdering, der tenderer et partsindlæg. Det er helt unødvendigt at løbe nogen risiko ved at bruge Roundup på den måde, og det er aldrig gratis for miljø og/eller grundvand at sprede sprøjtemiddel. 

Jeg er enig med Miljøstyrelsen i, at stoffet ikke som gennemsnit for landet og under normale vejrforhold vil udvaskes og belaste grundvandet, så koncentrationer overstiger den politisk fastsatte grænseværdi. Men især om sommeren kan der forekomme tørkesprækker i lerlag, som sammen med skybrud og Roundup giver en giftig kombination, hvor glyphosat kan transporteres hurtigt til grundvandet i problematiske koncentrationer. 

Der er rester af sprøjtemidler i hver fjerde drikkevandsboring. Langt den overvejene del af Danmarks befolkning vil ikke have, at deres børn skal drikke vand, der indeholder rester af sprøjtemidler, heller ikke selvom det er under grænseværdien, der reelt kun er en akademisk størrelse. Det viser undersøgelser. Danskerne ønsker helt rent vand, hvor de ikke skal gå og bekymre sig om en eventuel cocktaileffekt ved at drikke vand, der indeholder rester af sprøjtemidler. 

Vi får løbende ny viden om Roundup. WHO har beskrevet en kræftrisiko ved stoffet. Det har fået Frankrig til at forbyde glyphosat til privat anvendelse, og de danske arbejdsmiljømyndigheder har skærpet kravene til håndtering af stoffet. EU er i øjeblikket ved at behandle WHO’s udmelding, der vækker bekymring i det meste af verden. 

DANVA ønsker ikke, at pesticider skal forurene vores grundvand. Men den faste dato for sen høst giver en stor gruppe landmænd et alvorligt problem. Jeg bifalder derfor miljøministerens dispensation i år for såning af efterafgrøder. 

Løsningen på problemet kan være, at ministeren gør sin løsning fra i år til fast praksis. Det har nemlig vist sig, at det er relativt ukompliceret at opnå dispensation for den faste dato for sen høst. Så hvis man f. eks. 1. juli hvert år tager bestik af situationen og kan forudse, at der kan være risiko for en senere modning og høst, så kan man søge dispensation for dato for høst og såning af efterafgrøder. 

På grund af ministerens initiativ har man nemlig nu en metode, der nemt kan ophøjes til fast praksis. Det vil give mulighed for at lade kornet modne naturligt, hvilket kan spare landmanden for en økonomisk udgift til køb af Roundup, skåne vores vandmiljø og grundvand for belastning og skærme danskerne mod rester af sprøjtemidler i drikkevandet.