COLOURBOX13629083.jpg

Grundvandsbeskyttelsen blev forringet i forliget om pesticidstrategien. Forligsparterne vægtede nemlig samlet set lempelser af krav til sprøjtegifte højere end hensynet til grundvandet. Dog taler kredsen bag aftalen nu for første gang om nødvendigheden af obligatorisk boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Forligskredsen bag revisionen af pesticidstrategien har vedtaget at give mulighed for anvendelse af flere aktivstoffer og en lempeligere godkendelsesordning for pesticider. Desuden hæves grænseværdien for en række stoffer i grundvandet. Denne del af aftalen er i modstrid med formålet med pesticidstrategien, der blandt andet skal beskytte drikkevandet mod forurening. Derfor er det forkert, at parterne ikke kom i mål med at blive enige om indførelse af de nødvendige virkemidler, som kunne have bragt balance i aftalen: de obligatoriske BNBO’er.

Hvis forligskredsen havde holdt fast i at vedtage BNBO’er til gengæld for lempelser af krav til pesticider, så havde aftalen været spiselig set med grundvandsøjne. Nu er den i stedet røget ud af balance og kan vise sig at blive en udfordring for grundvandet. Der lukkes omkring 40 boringer hvert år som følge af forurening. Med flere stoffer i spil, lempeligere godkendelse og højere grænseværdier, så vil der alt andet lige blive en øget risiko for nedsivning. Kunderne ønsker ikke rester af sprøjtegift i deres vand, og de er ligeglade med, om det er rester fra ulovlige eller godkendte stoffer, som dem der er omfattet af forliget.

BNBO’er kunne have givet den nødvendige beskyttelse af mange indvindinger i sårbare områder en gang for alle, samtidig med at jordejere kunne have fået en øget frihedsgrad. I stedet er der nu vedtaget nogle BNBO-relaterede tiltag, der handler om yderligere undersøgelser og rådgivning til kommuner. Det er et skridt i den rigtige retning, at forligskredsen for første gang er i dialog om betydningen af obligatorisk BNBO, men det er et museskridt.

Parterne fremhæver, at der med aftalen er blevet sat en stopper for tvangsmodning med glyphosat af afgrøder til fødevarer kort tid før høst. Men da det allerede er praksis, så er der heller ikke her tale om et reelt fremskridt. Fødevareproducenter vil nemlig ikke aftage afgrøder, der er tvangsmodnet, hvorfor landmænd allerede i dag er stoppet med den fremgangsmåde. Hvis denne del skulle have betydet noget for beskyttelsen af grundvandet, så skulle den gælde for alle afgrøder, da langt størstedelen af arealerne anvendes til at dyrke dyrefoder.

Også et fremtidigt forbud mod vaske- og opfyldningspladser indenfor sårbare indvindingsområder er af mindre betydning for beskyttelsen af grundvandet. DANVA vil dog gerne rose landbruget, som i stor udstrækning allerede har indrettet pladserne, så de skåner miljøet.

Det er godt, at der i revisionen af pesticidstrategien nævnes BNBO’er, men det ville alt andet lige have været bedre for beskyttelsen af grundvandet, hvis de var blevet en realitet.