Vandsektorloven bliver ved med at skabe udfordringer for vandselskaberne. Især prisloftet virker som en for alle parter uoverskuelig opgave. Der er netop udkommet en revideret bkg. om emnet, men det må forventes, at udfaldet af klagesagerne samt en række andre forhold vil nødvendiggøre meget mere radikale ændringer. Måske er tiden moden til at få gjort op med samtidige reguleringer baseret på prisloft og ”hvile i sig selv”.

Forligspartierne er i åben strid om, hvem der skal være omfattet af vandsektorloven. Skal det være bestemt af, hvem der ejer vandselskaberne? Alene størrelsen? Eller noget helt tredje? DANVA har den opfattelse, at alle skal være reguleret ens, og alle vandkunder skal sikres den optimale vandkvalitet og service!

Bekendtgørelsen om forbrugerindflydelse er sat på pause. DANVA er inviteret til at deltage i arbejdet med at finde en løsning, der tilgodeser interessenterne. Den del af DANVAs medlemskreds, som er berørt af bkg´en, vil blive holdt orienteret.

DANVA deltager i Miljøministerens ”Spildevandsudvalg”, der analyserer evt. ændringer i Betalingsvedtægtsloven. Den politiske proces og lovarbejdet kan forventes fra sommeren/efteråret 2011.
DANVA har arbejdet for, at alle vandforsyninger skal arbejde efter DDS el. lign. Miljøministeriet finder det vanskeligt at stille lovkrav om indførelse af eks. DDS, da det ikke er et krav i EU´s drikkevandsdirektiv. Der arbejdes i stedet mod, at Miljøministeren evt. indgår en frivillig aftale med branchen via FVD og DANVA.