Marselisborg Renseanlæg (Foto: Aarhus Vand).

Danske vandselskaber er førende i verden i forhold til at producere grøn strøm fra renseprocesser. Men lovgivningen besværliggør og begrænser dem i at udnytte det fulde potentiale, der ellers kunne gavne både vandkunder, innovation og den danske eksport. 

Vand-EL-skaber… vandselskaber. To begreber, der burde være i en og samme funktion. Det er nemlig uhensigtsmæssigt, at vandselskaber kan blive straffet økonomisk, hvis de producerer for megen grøn el. I visse tilfælde kan de desuden blive genstand for et overdrevent bureaukrati, der gør det langsommeligt og besværligt at udnytte potentialet. 

Der er et betydeligt energipotentiale i vandaktiviteter. Fra 1. januar er det ganske vist blevet mere enkelt at få formalia på plads i forhold til at producere el i vandselskaberne. Ved årsskiftet er vandselskaber nemlig blevet fritaget for at indhente dispensation hos Energitilsynet til el-produktion. Men det er fortsat sådan, at vandselskaber skal søge kommunale myndigheder om lov til at tjene penge på at aftage energioptimerende produkter som bioaffald. 

Alt andet lige har vi samlet set at gøre med et system, hvor man begrænser produktionen og udnyttelsen af den grønne energi i vandsektoren. Det er samfundsøkonomisk en dårlig forretning. Det betyder nemlig, at hvis et vandselskab f.eks. får tilbudt at aftage vegetabilsk olie eller animalsk fedt, som kan udnyttes til biogasproduktion og dermed produktion af energi, så skal selskabet først have tilladelse af den kommunale myndighed til det. Det er en langsommelig sagsgang, som kan gøre, at muligheden bliver forpasset. Og hvis ikke selskabet køber for mindst 500.000 kr. bioaffald årligt, kan det i nogle tilfælde ikke få tillæg overhovedet. Reglerne gælder uanset om selskabet kan tjene penge på handlen, lave grøn energi og i sidste ende give sine kunder en lavere takst. 

Desuden er det sådan, at et vandselskab bliver straffet økonomisk, hvis det producerer energi og får indtægter, der overstiger dets økonomiske ramme. I realiteten betyder det, at der i dag er vandselskaber, som vælger at afbrænde deres biogas fremfor at omdanne den til energi, der ellers ville kunne være brugt til at drive selskabets eget anlæg mere bæredygtigt og gavne produktionen af grøn energi til el-nettet. Samlet set ville det samtidig give lavere forbrugerpriser. 

DANVA arbejder for, at vandselskaberne skal have mulighed for at udnytte det fulde potentiale for energiproduktion. DANVA har beregnet dette potentiale til ca. 4,6 - 7,6 % af det samlede varmeforbrug i Danmark og 0,9 % af elforbruget. I øjeblikket er energiproduktion-aktiviteten omfattet af en alt for kompleks regulering med regler i bl.a. Vandsektorloven, Bekendtgørelsen om tilknyttet virksomhed samt El- og Varmeforsyningslovene. 

DANVA efterlyser en motiverende regulering, der fjerner de reguleringsmæssige og administrative barrierer for at udnytte energipotentialet i vandsektoren. Danmark har verdens førende vand-EL-skaber. Det skal vi blive ved med at have, og det kræver, vi fjerner det bureaukrati, der besværliggør, at vandselskaberne kan udnytte det fulde potentiale til gavn for vandkunderne. De skal blot have den lovgivningsmæssige mulighed for at udnytte det fulde potentiale.