Vandselskaberne skal fremover forholde sig til to ministerier. Vand skal være det nye vind. Folketingspolitikere står i kø for at udtrykke deres forventninger til vand som vækstmotor. Den dagsorden bliver nu lettere at leve ud i det nye ressortministerium, Energi- Forsynings- og Klimaministeriet. 

Til gengæld giver sammenblandingen i det nye Ministeriet for Miljø og Fødevarer panderynker. Arbejdet med at beskytte grundvandet og værne om miljøet kan få det sværere. 

Det giver som nævnt god mening at oprette et nyt forsyningsministerium. Fokus på forsyning kan understøtte den vækststrategi, som vandsektoren er i fuld gang med at implementere sammen med den øvrige branche. 

Vi byder Lars Christian Lilleholt velkommen som forsyningsminister. Vand flyder på tværs af mange sektorer og er en forudsætning for mange af dem. Det gælder for eksempel energi, fødevarer og en række produktionsvirksomheder, ligesom det understøtter den generelle infrastruktur. Derfor er det fornuftigt at give vandsektoren en selvstændig platform. Og vi vil arbejde for, at de centraladministrative siloer i endnu højere grad fjernes, så vi kan udnytte potentialet yderligere. 

For at vækststrategien skal kunne lykkes, kræver det, at innovationskraften forbliver i vandselskaberne. Vores medlemmer skal både kunne tage sig af danskernes folkesundhed, værne om miljøet, dæmme op for effekterne af klimaforandringer og samtidig understøtte udviklingen af ny teknologi til brug for hjemmemarkedet og eksport til gavn for flere arbejdspladser. Alt dette sikres gennem en målrettet satsning, som vi umiddelbart ser, Regeringen støtter op om med prioriteringen af oprettelsen af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Derfor skal krav om effektivisering og regulering afspejle intentionerne om at skabe mere fremdrift. Vandselskaberne skal have frihedsgrader og råderum. 

Men ligeså lovende perspektiverne er i det nye forsyningsministerium, ligeså bekymrende er udsigten til, at ministerierne for miljø og fødevarer er lagt sammen. 

Vi byder Eva Kjer Hansen velkommen som miljøminister til den nye, svære post. Når man som myndighed både skal varetage at føre erhvervspolitik og miljøpolitik samtidig, så vil hensynet til arbejdspladser og bundlinje på den ene side og miljø og folkesundhed på den anden uvægerligt afføde brydninger. DANVA arbejder for at beskytte grundvandet mod forurening og med at rense spildevandet til gavn for miljøet og danskerne. 

Men vand er samtidig en væsentlig forudsætning for fødevareproduktion på for eksempel slagterier, mejerier og bryggerier. Vandselskaberne arbejder konstruktivt sammen med virksomhederne omkring optimal udnyttelse af vandressourcen. Det fokus kan til gengæld styrkes i kraft af det nye ministerium. 

Sammen med de øvrige forsyningsgrene fjernvarme og affald i det nye forsyningsministerium går DANVA nu i koalition for at sikre en samlet set styrket varetagelse af vandselskabernes interesser. Der er varslet en kommission for energi og klima. Sammen med fjernvarme og affald appellerer vi til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt om, at kommissionen, ligesom ministeriets grundlag indikerer, bør være en forsyningskommission med fokus på, hvordan vi sikrer, at alle forsyningssektorerne kan bane vejen for det eksportpotentiale, som vandsektoren allerede i dag er afgørende for at udløse. 

Vandselskaberne skal fremover forholde sig til to ministerier. DANVA indgår i et konstruktivt samarbejde med dem begge for at varetage medlemmernes interesser.