Marselisborg-renseanlæg.jpg

Vandsektoren arbejder målrettet med CO2-reducerende løsninger.

De understøtter Danmarks ambitiøse klimamål om reduktion af klima-gasser med 70 procent i 2030. Det sker bl.a. ved at udnytte spildevands-slam til klimavenlig strøm, fjernvarme og bio-brændstof samt energien i det varme spildevand.

Der er et kæmpe potentiale i, at vandsektoren kan bidrage med klima-venlige forsyningsløsninger, der både er til gavn for danske vandkunder og Danmarks klimamål, ligesom de er attraktive på eksportmarkeder og dermed understøtter løsninger globalt.

Som en ramme for indsatsen samler DANVA hele 2020 sine aktiviteter under temaet ”Vand, Klima og Natur”. Det vil være den gennemgående sammenhængkraft, hvor det skal være med til at understøtte budskab-erne om vands betydning for både den nationale balance og den globale.

Statsministeren præsenterede på Marienborg 13. november sine 13 nye klimapartnerskaber. Vandsektoren indgår i partnerskabet om affald, cirkulær økonomi og vand og ser frem til dette samarbejde. Men vandsektoren har samtidig en meget tæt kobling til samarbejder om at udvikle fælles løsninger med både fjernvarme- og energisektoren.

Håndtering af vand er helt afgørende for at minimere problemerne med klimaet. På den ene side skal vandselskaberne afhjælpe konsekvenserne af de stigende vandmasser og skybrud, som vi allerede ser i dag. På den anden side skal vi reducere udledningen af CO2 ved hjælp af moderne strøm, fjernvarme og biobrændstof fra spildevandsslam. Teknikkerne skal udbygges til storskalaformat i hele landet, så de får størst mulig effekt.

For eksempel er der som noget nyt udviklet en metode til at omdanne spildevandsslam til bioolie, som kan raffineres til flybrændstof. Udover at begrænse CO2-reduktionen arbejder vandselskaberne også på at ned-bringe udledningen af andre klimagasser som lattergas og metan.

Politikerne skal for at realisere klimamålene indrette forsyningsstrukturen og lovgivningen på en måde, så forsyningssektoren kan etablere de mest optimale og CO2-reducerende løsninger. Det vil betyde, at man skal fjerne afgiftsmæssige barrierer og tage stilling til at erstatte forbrænding med fremtidens CO2-neutrale el, fjernvarme og brændstof. F.eks. kan en del af fjernvarmen i danske husstande dækkes af produktionen fra rense-anlæg.

Vandsektoren vil investere i CO2-reducerende klimatilpasningsløsninger som f.eks. vandparkeringspladser, hvor lavbundsjorde anvendes til opmagasinering af vand. Det skal sikre, at vandet ikke oversvømmer de nærliggende byer og gør skade på ejendom. Samtidig vil indsatsen både medføre reduktion af metan og understøtte, at der kommer mere biodiversitet på de arealer, man friholder fra jordbrug.

Vandsektoren understøtter også, at danskerne drikker vand fra hanen, hvilket er 900 gange mere klimavenligt end at slukke tørsten med flaskevand. Grundvandet beskyttes blandt andet ved hjælp af skov-rejsning, da træer fremtidssikrer indvindinger og samtidig reducerer mængden af CO2.