DJI 0868
Foto: BlueKolding A/S

For at imødegå den øgede risiko for oversvømmelser, som klimaforandringerne har skabt, har BlueKolding og Kolding Kommune etableret Klimaprojekt Hylkedalen. Det har blandt andet resulteret i to nye diger, der går på tværs af Hylkedalen, og som tilbageholder vand i tilfælde af skybrud eller langvarig regn.

Faktaboks:

Tilbageholdelsen af vandet sker i to nøje udvalgte områder i Hylkedalen, hvor et jorddige er blevet etableret, og vandløbet passerer under diget via en rørføring, der tillader åens normale vandmængder at passere - men tilbageholder kraftig eller længerevarende regn. Røret er udformet på en måde, der stadig giver fri passage for vandløbets fisk og smådyr. Digerne kan til sammen tilbageholde ca. 60.000 m3 vand.

Foruden at beskytte mod oversvømmelser i Kolding by har projektet også bidraget til øget biodiversitet i området ved etablering af vandhuller, gensnoning af vandløb, våde enge og afgræsning. Dette har blandt andet gavnet sårbare plante- og dyrearter, herunder den sjældne birkemus, som nu har fået bedre forhold i Hylkedalen. Senest er der i december måned blot et år efter projektets gennemførelse registreret intet mindre end 21 nye gydeområder i de genslyngede strækninger af åen.

Gennem hele projektet har der været fokus på at forbedre tilgængeligheden i Hylkedalen og skabe flere rekreative muligheder i området. Nye stier er blevet anlagt i forbindelse med jorddigerne, så det er blevet nemmere at krydse ådalen, og nye mountainbikespor er blevet oprettet. Både ved trailcenteret og på dal skråningerne er der opstillet motions- og balanceredskaber, og der er etableret et opholdsareal midt i ådalen, hvor borgere kan slå sig ned og nyde den skønne udsigt. Stier og opholdsareal er indbyrdes forbundne og nogle fører op til det nye trailcenter ved Seest Idrætsplads, og på den måde er der skabt mere sammenhæng i hele området.

De rekreative tiltag er blevet skabt i tæt dialog med brugerne af området. Der har således været afholdt fire workshops, hvor 40 forskellige organisationer og foreninger med interesse i Hylkedalen har deltaget. Resultatet af denne borger inddragelse blev bl.a. et stort idekatalog til udvælgelse af de rekreative tiltag.

”Klimaprojektet Hylkedalen er et eksempel på, hvordan man kan kombinere klimatilpasning med forbedring af biodiversiteten og øget rekreativ anvendelse af naturen. Det er en positiv udvikling, som kan inspirere andre byer til at følge samme bæredygtige vej,” udtaler projektleder Inger Wiuff Jørgensen fra BlueKolding.

Se mere om projektet på: https://www.youtube.com/watch?v=4jhQ8ivcTyc