Lær at agere på de juridiske problemstillinger

Forsyningsjurauddannelsen giver dig indsigt og overblik over den lovgivning, der sætter rammerne og regulerer forsyningsbranchen. Vi har samlet de vigtigste love, bekendtgørelser, domme og praksis på området, så du kan agere i de juridiske problemstillinger som forsyningsselskabernes aktiviteter rejser.

Vælg de relevante moduler for dig og din forsyning

Forsyningsjurauddannelsen er opbygget af to almene og fire fagspecifikke moduler.

 • Almen 1
 • Almen 2
 • Vand
 • Spildevand
 • Varme
 • Affald

Du kan tilmelde dig alle moduler eller udvælge enkelte moduler, som er relevante for netop dig og din forsyning. Modulerne kan desuden tages i vilkårlig rækkefølge.

Modulerne foregår over to sammenhængende dage. Der vil indgå aktuelle cases og værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

På modulerne vil der være tid til sparring og netværk med både undervisere og kollegaer fra branchen.


Fagteknisk modul: Vand

Dette modul omhandler kun lovgivning indenfor forsyningsretningen "vand".

Indhold

Vandplaner og indsatsplanlægning

 • Statens vandplaner
 • Kommunens indsatsplan
 • Vandselskabers deltagelse i indsatsplanlægning
Skovrejsning, dyrkningsrestriktioner og BNBO
 • Retlige rammer for vandselskabets deltagelse i skovrejsning
 • Indgåelse af frivillige dyrkningsaftaler, herunder håndhævelse
 • Gennemførelse af den politiske aftale af 19. januar om BNBO indsatsen - i fællesskab mellem kommune og vandselskab
 • Påbud om boringsnære beskyttelsesområder
 • Erstatningsfastsættelse

Vandforsyningsplanlægning

 • Vandforsyningslovens bestemmelser om vandplanlægning
 • Vandforsyningslovens regulering af vandselskabers forsyningsret og forsyningspligt
 • Procedure for udformning og ændring af vandplaner
 • Vandplanernes retlige status
 • Sammenhæng mellem vandforsynings planer og forsyningsret og forsyningspligt

Indvindingstilladelser

 • Vandforsyningsloven og anden lovgivning, der har betydning for indvindingstilladelser
 • Hvordan søges der og træffes afgørelser om indvindingstilladelser
 • Korte indvindingstilladelser til landbruget - Ny bekendtgørelse og vejledning

Påbud og forbud

 • Forvaltningsprocessuelle regler ved påbud og forbud
 • Gennemgang af retspraksis og praksis fra Natur- og Miljøklagenævnet
 • Vandingsforbud 

Vandforsyningsregulativ

 • Vandforsyningsregulativets regulering af forbrugernes forhold
 • Leveringsgrænser i henhold til vandforsyningsregulativet
 • Kommunens godkendelse af vandregulativ

Indtægtsrammeregulering

 • Vandselskabernes indtægtsrammer efter vandsektorlovgivningen
 • Vandselskabernes effektiviseringskrav
 • Mulighed for tillæg til vandselskabets indtægtsramme
 • Vandforsyningslovens hvile i sig selv princip

Anlægsbidrag og vandbidrag

 • Vandforsyningslovens rammer for anlægsbidrag og vandbidrag
 • Fastsættelse af anlægsbidrag og anlægsbidragets forfaldstidspunkt
 • Fastsættelse af vandbidrag

Endvidere stiller vi som oftest skarpt på et aktuelt emne.

Er uddannelsen noget for dig?

Forsyningsjurauddannelsen henvender sig til alle medarbejdere inden for økonomi, plan- og projekt, HR og kunder, herunder også direktører og ledere.

Undervisere

Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Andre førende advokater og rådgivere for forsyningsbranchen.

Kursusleder

Marie Larsen, DANVA

Pris

Prisen omfatter elektronisk undervisningsmateriale, overnatning og forplejning.