Lær at agere på de juridiske problemstillinger

Forsyningsjurauddannelsen giver dig indsigt og overblik over den lovgivning, der sætter rammerne og regulerer forsyningsbranchen. Vi har samlet de vigtigste love, bekendtgørelser, domme og praksis på området, så du kan agere i de juridiske problemstillinger som forsyningsselskabernes aktiviteter rejser.

Vælg de relevante moduler for dig og din forsyning

Forsyningsjurauddannelsen er opbygget af to almene og fire fagspecifikke moduler.

 • Almen 1
 • Almen 2
 • Vand
 • Spildevand
 • Varme
 • Affald

Du kan tilmelde dig alle moduler eller udvælge enkelte moduler, som er relevante for netop dig og din forsyning. Modulerne kan desuden tages i vilkårlig rækkefølge.

Modulerne foregår over to sammenhængende dage. Der vil indgå aktuelle cases og værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

På modulerne vil der være tid til sparring og netværk med både undervisere og kollegaer fra branchen.


Fagteknisk modul: Spildevand

Dette modul fokuserer på spildevandslovgivning. 

Indhold:

Spildevandsplanlægning

 • Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om spildevandsplaner
 • Spildevandsplanens tilvejebringelse
 • Spildevandsplanens indhold
 • Vandselskabers forsyningsret og -pligt i henhold til spildevandsplanen

Udledningstilladelser

 • Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om udledningstilladelser
 • Myndighed for vandselskabers udledningstilladelse
 • Procedure for udformning af udledningstilladelser

Procedure for udformning af udledningstilladelser

 • Miljøbeskyttelsesbestemmelser om tilslutningstilladelser
 • Tilslutningstilladelser indhold
 • Ændringer af tilslutningstilladelser

Påbud og forbud

 • Miljøbeskyttelseslovens regler om påbud og forbud
 • Påbud om forbedret spildevandsrensning
 • Påbud i forbindelse med separation
 • Påbud i forbindelse med tilslutning til kloak
 • Betalingsvedtægten
 • Betalingslovens regler om betalingsvedtægten
 • Betalingsvedtægtens indhold
 • Betalingsvedtægten og vejbidrag

Tilslutningsbidrag og afledningsbidrag

 • Betalingslovens rammer for tilslutningsbidrag og afledningsbidrag
 • Fastsættelse af tilslutningsbidrag og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt
 • Fastsættelse af vandafledningsbidraget
 • Reduktion af vandafledningsbidrag og henstand med tilslutningsbidrag

Indtægtsrammeregulering

 • Vandselskabernes indtægtsrammer efter vandsektorlovgivningen
 • Vandselskabernes effektiviseringskrav
 • Mulighed for tillæg til vandselskabets indtægtsramme
 • Betalingslovens hvile i sig selv princip og indtægtsrammen

Aktuelle emner som eksempelvis:

 • Spildevandsselskabers deltagelse i klimatilpasning, tilknyttet aktivitet og abonnementsordning eller lignende.

Er uddannelsen noget for dig?

Forsyningsjurauddannelsen henvender sig til alle medarbejdere inden for økonomi, plan- og projekt, HR og kunder, herunder også direktører og ledere.

Undervisere

Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Andre førende advokater og rådgivere for forsyningsbranchen.

Kursusleder

Marie Larsen, DANVA

Pris

Prisen omfatter elektronisk undervisningsmateriale, overnatning og forplejning.